Mutasd mindet!

Álláspályázat: belső ellenőr

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Belső ellenőrzési feladatkör I. besorolási osztályban (1. számú melléklet 1. pont)

Ellátandó feladatok:

Belső ellenőrzési, tanácsadói és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Makói Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •       az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció
 •       a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2 §-ban foglalt feltételek megléte
 •       a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti végzettség, képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       az Áht. 70. §-ban előírt regisztráció igazolása
 •       előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi okok a pályázat benyújtásakor fennállnak-e
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XI/376-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
 •       Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után a kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 22.