ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve:
Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Székhely:
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adatkezelő neve:

Pappné dr. Buza Katalin Nóra
+36-20-203-2938
drbuzakatalin@gmail.com

Az adatkezelés célja:

Munkaviszony/közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony fenntartása.

Az érintettek kategóriája:

Természetes személyek (munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők)

Kezelt adatok:

Név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló/köztisztviselő esetén), telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, bankszámlaszáma, online azonosító, munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, önéletrajz, illetményének, munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, a munkavállaló/köztisztviselő munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, a köztisztviselő teljesítményértékelése, munkavállaló/köztisztviselő munkájának értékelése, a közszolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnésének módja, indokai, munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló/köztisztviselő tagsági száma, köztisztviselőt, munkavállaló/köztisztviselőt ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése. Szerződés teljesítése.

A címzettek:

A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Hivatal munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló/köztisztviselői és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A közszolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnését követő 3 év. Hozzájáruláson alapuló adat esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Felvételre jelentkező köztisztviselők, munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok elbírálása

Az érintettek kategóriája:

Természetes személyek.

Kezelt adatok:

A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (előkészítése).

A címzettek:

A Hivatalnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló/köztisztviselők.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A jelentkezés, pályázat elbírálásáig.

 

Közfoglalkoztatási jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése

Az érintettek kategóriája:

Természetes személyek (közfoglalkoztatottak).

Kezelt adatok:

Ld. munka, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony esetében kezelt adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

Ld. fentiek szerint.

Az adatkezelés határideje:

Közfoglalkoztatotti munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig; közfoglalkoztatotti munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig.

 

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az érintettek kategóriája:

Természetes személyek (vevők, szállítók).

Kezelt adatok:

Adószám, név, cím, adózási státusz, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

A hivatal adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, köztisztviselői.

Az adatkezelés határideje:

A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

Kifizetői adatkezelés

Az érintettek kategóriája:

Munkavállaló/köztisztviselők, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, akikkel a Hivatal kifizetői kapcsolatban áll.

Kezelt adatok:

Természetes személyazonosító adatatok (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgárság, adóazonosító jel, TAJ szám.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

A Hivatal adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

Szociális, ill. gyermekvédelmi ellátások folyósítása

Az érintettek kategóriája:

Támogatásban, ellátásban, juttatásban részesülők.

Kezelt adatok:

Természetes személy természetes személyazonosító adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jel, TAJ szám.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

A Hivatal pénzügyi, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói.

Az adatkezelés határideje:

a 78/2012. BM. rendelet szerint.

 

Anyakönyvezés

Az érintettek kategóriája:

Természetes személyek (születéssel, házassággal, halálesettel érintett személy).

Kezelt adatok:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben előírt adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

A Hivatal anyakönyvvezetője, KSH, bíróság, nyomozó hatóság, az ügyészség.

Az adatkezelés határideje:

A 78/2012. BM. rendelet szerint.

 

Helyi adóztatás

Az érintettek kategóriája:

Adófizetésre kötelezett természetes személyek.

Kezelt adatok:

Természetes személy természetes személyazonosító adatai, születési hely és idő, anyja neve, neme, állampolgárság, adóazonosító jel, TAJ szám.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése.

A címzettek:

A Hivatal adózási, pénzügyi feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói.

Technikai és szervezési intézkedések:

Ld. szabályzatban.

Jogorvoslati jogok:

Személyes adatai megsértése esetén jogorvoslati lehetősége körében panasz tehető a NAIH-nál, illetőleg a jogsérelem orvoslása kérhető az illetékes Bíróságtól.