Mutasd mindet!

Álláspályázat: intézményvezető

Makó Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.február 1-től 2025. január 31-ig (5 év)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Tinódi utca 8/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata – mentálhigiénés munkatárs munkaköre mellett – az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       szociális területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet
 •       az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettség
 •       szociális szakvizsga
 •       magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       szociális területen szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •       teljesített vagy folyamatban lévő – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. § (2) bekezdése szerinti – mester vezető képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 •       a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó programja
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 •       a pályázó képesítéseit és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolata
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó kívánja-e zárt ülés megtartását pályázata elbírálása során

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a +3662511824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/991-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 •       Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által felállított, a Kjt, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A vezetői megbízásról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.