Mutasd mindet!

Pályázat Belső ellenőr munkakör betöltésére

Makói Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

       belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

belső ellenőrzési I. besorolási osztályba (1. számú melléklet II/3. pont)

Ellátandó feladatok:

Belső ellenőrzési, tanácsadói és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II/3. pont szerinti képzettség,

•         a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A §-ában foglalt feltételek megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,

•         ECDL

•         ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel

•         közigazgatási alap- vagy szakvizsga

•         költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

•         az Áht. 70. § bekezdésében előírt regisztráció igazolása

•         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/59-4/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

•         Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtok közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mako.hu – 2016. szeptember 19.

•         Makói Hírek – 2016. szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.