Jegyzői iroda

HATÓSÁGI CSOPORT

 

Általános tájékoztatás

Általános tájékoztatás (illetékességről és az eljárásokra vonatkozó jogszabályokról)

Általános tájékoztatás


Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket hogy 2015. március 1. napjától a szociális ellátórendszer jelentősen átalakult. Az adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, méltányos közgyógyellátás segélytípusokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014 évi XCIX. törvény megszüntette. A megszüntetett támogatási formák pótlására létrehozta a települési támogatás nevű támogatási formát, amelynek keretében a települési önkormányzatok saját költségvetésük terhére nyújthatnak támogatást a rászorulóknak.

További fontos változás, hogy az aktív korúak ellátása hatáskör a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalához került át, az ügyintézés helye: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 6. (a Munkaügyi Kirendeltségen). Irodánk aktív korúak ellátása ügyben csak a 2015. február 28-ig terjedő időszakban keletkezett jogosultságokkal kapcsolatos igazolások tekintetében rendelkezik hatáskörrel, új ellátások megállapítása már Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatalában történik.


Illetékességre vonatkozó tájékoztatás:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/A.§ (1) bekezdése alapján a kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. Ezen rendelkezések alapján szociális hatáskör gyakorlásakor Makó Város Jegyzőjének, Makó Város Polgármesterének és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének csak azon ügyfelek esetében van illetékessége, akiknek állandó lakcíme, vagy tartózkodási helye Makó Város közigazgatási területén található és életvitelszerűen ezen a makói lakcímén él.


A közigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabály:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályok:

A gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó jogszabályok:
 • A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet.

A hatályos jogszabályok elolvashatóak a Nemzeti Jogszabálytár használatával.

Anyakönyvvezetés

Az anyakönyvvezető feladata

Az anyakönyvvezető feladata


Az anyakönyvvezető ellátja a Makón született gyermekek, illetve a Makón elhunytak anyakönyvezését.

Mindkét anyakönyvi eseményről első alkalommal ILLETÉKMENTES anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, illetve a hozzátartozók részére.

Kiállítja továbbá a Makón 1895. október 1-től napjainkig anyakönyvezett születési, házassági, halotti bejegyzésekről készült anyakönyvi kivonatokat. Az anyakönyvi kivonatok kiadásának illetéke 2000 Ft, melyet a kivonat kiadásakor illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy az anyakönyvvezetőnek írt levélre kell felragasztani az illetékbélyeget (vannak esetek – pl. személyi igazolványhoz – amikor illetékmentesen kiadható az anyakönyvi kivonat, erről az anyakönyvvezető tájékoztatást ad személyesen, vagy a fenti telefonszámon).
Születési név változtatása

Születési név változtatása


Ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni, bármelyik anyakönyvvezetőnél intézhető:

 • az eljárás illetéke 10000 Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben,
 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
 • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
 • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
 • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást),
 • kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.
Házassági név változtatása

Házassági név változtatása


A házassági név módosítására vonatkozó bejelentés bármelyik anyakönyvvezetőnél intézhető, melyhez az alábbiak szükségesek:

 • 3000 Ft értékű illetékbélyeg,
 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány,
 • a házassági anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.
Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozat


Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

A Makón született újszülöttek születési anyakönyvi kivonatát a szülő (vagy megbízottjuk) személyesen veheti át az anyakönyvi hivatalban.

Az újszülött lakcímigazolványát az anyakönyvvezető hivatalból elkészítteti és az anyakönyvi kivonattal együtt adja át.

A gyermek TAJ kártyáját az anyakönyvvezető igényli meg az Egészségbiztosítási Pénztártól, melyet postai úton küldenek meg a szülők címére.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele születendő gyermekre

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele születendő gyermekre


Bármely anyakönyvezetőnél intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.
– mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele vagy vezetői engedélye), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája,
– az anya családi állapotát igazoló okirata ( ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata,vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
– a terhesgondozási-kiskönyv
– szakorvosi igazolást a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki, kifejezetten apai elismerő nyilatkozathoz.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele a gyermek megszületése után

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele a gyermek megszületése után


Bármely anyakönyvezetőnél intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.
– mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele vagy vezetői engedélye), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
– az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata,vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!
Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságkötési szándék bejelentése


Amennyiben Makón szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van – lakcímigazolványa,
 • ha nem Makón születtek, akkor születési anyakönyvi kivonatuk,
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Makón volt a házasság),vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata,
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Makón történt,
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély,
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 6 hónapon belülre lehet kitűzni.

A nem magyar nyelvű okmányokat minden anyakönyvi ügyben hiteles magyar fordításban kell benyújtani, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodában (Szeged, József Attila sgt. 12.) kell lefordíttatni.

A házasságkötés alkalmával igényelhető szolgáltatásokról és díjakról a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.
Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése


Haláleset bejelentése az anyakönyvi hivatalban munkaidőben:

Polgármesteri Hivatal Szárnyépület, földszint 30.
Nap Idő
Hétfő 7.30 – 16.00
Kedd 7.30 – 16.00
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök 7.30 – 16.00
Péntek 7.30 – 12.00
Haláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése


Illetékesség: Haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Szükséges okiratok:

Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézetben történt halálesetnél: egészségügyi/ szociális intézmény)
Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya.
Az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány:
– személyazonosító igazolvány/útlevél/vetetői engedély
Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll).
Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa.

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
– ha az elhalt házas a házassági anyakönyvi kivonat (ha az a bejelentő rendelkezésére áll)
– ha az elhalt özvegy az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll)
– ha az elhalt elvált a jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az a bejelentő rendelkezésére áll)

A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs)
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.)
Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált), illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat).
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám
Daniné Kuti Katalin +36 62 511 855
Dobronay-Fenyvessy Orsolya +36 62 511 852

Helyi esélyegyenlőségi program

Helyi esélyegyenlőségi program

Helyi esélyegyenlőségi program

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica


Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418.

Telefon: +36 61 795 7932, +36 61 795 7933, +36 61 795 7934, +36 61 795 7935


email: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Kószó Anett +36 62 511 849 koszo.anett@mako.hu

Gyógyfürdőellátási támogatás

Gyógyfürdőellátási támogatás

Gyógyfürdőellátási támogatás


(1993. évi III. tv. 26.§, 1/2015. (II.11.) Makó Ör. rendelet 17.§)
Társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátások esetén a társadalombiztosítás a szolgáltatásért fizetendő összeg 85%-át megtéríti, 15%-ot a betegnek kell megfizetnie.

Egy betegnek az orvos egy évben legfeljebb kétszer rendelhet gyógyfürdői ellátást.

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy a beteg az orvos által rendelt valamennyi kezelésen részt vegyen és ezt a fürdő igazolja.

A formanyomtatványt a fürdőnél kell kitölteni, a fürdő dolgozói az ott benyújtott kérelmeket eljuttatják az önkormányzathoz. A támogatás kifizetése a gyógyfürdő felé történik, a kezeléseket a jogosultak térítésmentesen veszik igénybe.


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Gyurkovics Zoltán +36 62 511 853 gyurkovics.zoltan@mako.hu

Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás


(1993. évi III. törvény. 25. §, 1/2015. (II.11.) Makó Ör. rendelet 11-12. §)
Gyógyszertámogatásra jogosult az akinek a)a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 5700 Ft/hó összeget, közgyógyellátásra nem jogosult és a család tagjainak havi nettó jövedelme alapján számított átlag nem haladja meg

 • egyedül élő esetén a 71250 Ft-ot,
 • családban élő esetén a 42750 Ft-ot.
A kérelemhez annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12 hónapnál régebbi. A kérelmező gyógyszerköltségének igazolására a háziorvos és a gyógyszertár igazolását kell mellékelni.

A gyógyszertámogatás éves összege 24000 forint, amely két részben kerül folyósításra. A megállapító határozatot követően 12000 forint és a megállapítást követő 7. hónapban a fennmaradó 12.000 forint kerül kifizetésre.

A jogosult a gyógyszertámogatás felhasználását a nevére szóló számlával köteles igazolni. Az igazolást a támogatás kifizetését követő legkésőbb 5 hónapon belül kell benyújtani.

Amennyiben a jogosult a gyógyszertámogatás felhasználást nem igazolja, úgy a támogatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül és ezen támogatás a megszüntetést követő 12 hónapon belül ismételten nem állapítható meg részére.


Letölthető nyomtatványok


Nyomtatvány letöltése (kinyomtatás után kézzel kitöltendő)

Nyilatkozat alkalmi munkáról, őstermelésről, ösztöndíjról

Munkáltatói igazolás (kizárólag ez a formátum fogadható el, vagy ezzel azonos adattartalmú munkáltató által szerkesztett igazolás, a munkáltató cégszerű aláírásával hitelesítetten)

Nyilatkozat tartásdíjról


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Kószó Anett +36 62 511 849 koszo.anett@mako.hu
Gyurkovics Zoltán +36 62 511 853 gyurkovics.zoltan@mako.hu

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás


(1993. évi III. törvény. 25. §, 1/2015. (II.11.) Makó Ör. rendelet 13-16. §)
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és a család tagjainak havi nettó jövedelme alapján számított átlag nem haladja meg

 • egyedül élő esetén a 42750 Ft-ot,
 • családban élő esetén a 37050 Ft-ot.
Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

 • átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
 • eseti gyógyszer, gyógyászati eszköz kiadás mérséklésére,
 • gyermekre és fiatal felnőttre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére,
 • elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek mérséklésére,
 • a elemi kár (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) miatt a személy vagy család létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy veszélyeztetetté vált.
Rendkívüli települési támogatás – a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére – a temettetést követő 30 napon belül benyújtott kérelemre állapítható meg. Ez a határidő jogvesztő.

A polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást méltányosságból az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is megállapíthatja, ha a család gyermeket, fiatal felnőttet nevel és az alábbi körülmények valamelyike fenn áll:

 • a gyermek, fiatal felnőtt gyógykezelése miatt felmerülő többletköltségre,
 • közoktatással, felsőoktatással, kapcsolatos többletköltségekre,
 • elemi kár esetén.

Letölthető nyomtatványok


Nyomtatvány letöltése (kinyomtatás után kézzel kitöltendő)

Nyilatkozat alkalmi munkáról, őstermelésről, ösztöndíjról

Munkáltatói igazolás (kizárólag ez a formátum fogadható el, vagy ezzel azonos adattartalmú munkáltató által szerkesztett igazolás, a munkáltató cégszerű aláírásával hitelesítetten)

Nyilatkozat tartásdíjról


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Gyurkovics Zoltán +36 62 511 853 gyurkovics.zoltan@mako.hu
Kószó Anett +36 62 511 849 koszo.anett@mako.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


(1997. évi XXXI. törvény 19-20/B.§, 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 65-68/E.§)
A feltételek fennállása esetén a település jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (41325 Ft) ha
 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek (18-25év közötti nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező) vagy
 • a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130%-át (38475 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
Az önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.


Hogyan számítják ki a család egy főre jutó jövedelmét?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításakor

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a vállalkozásból szerzett jövedelem- számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 • Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
(A fentiektől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.)
Mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja?
A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.


Mit értünk vagyon alatt?
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 Ft), vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft)
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.


Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.


További tudnivalók:
1) Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, óvodás, az 1–8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után – az intézményi térítési díj 100%-át, 2) az 1) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani.
Pénzbeli támogatás
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
pénzbeli támogatást nyújt..

Letölthető nyomtatványok


Nyomtatvány letöltése (kinyomtatás után kézzel kitöltendő)

Nyilatkozat alkalmi munkáról, őstermelésről, ösztöndíjról

Munkáltatói igazolás (kizárólag ez a formátum fogadható el, vagy ezzel azonos adattartalmú munkáltató által szerkesztett igazolás, a munkáltató cégszerű aláírásával hitelesítetten)


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Kószó Anett +36 62 511 849 koszo.anett@mako.hu

Szemétszállítási díjkedvezmény

Szemétszállítási díjkedvezmény

Szemétszállítási díjkedvezmény


(1993. évi III. tv. 26.§, 1/2015. (II.11.) Makó Ör. rendelet 18-20. §)
A kérelmet azon makói lakosok adhatják be, akik az FBH-NP Közszolgáltató Kft-től (a korábbi Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. jogutódja) a hulladéktároló edény ürítését már megrendelték.) A szemétszállítási szolgáltatási díj fizetésére számla kibocsájtó által kötelezett személy szemétszállítási díjkedvezményre jogosult, ha betöltötte a 65. életévét és a használatában lévő lakóingatlanban rajta kívül senki sem rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy a használatában lévő lakóingatlanban legfeljebb 2 személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és egyikük betöltötte a 65. életévét. Kérelmezőként a Bejelentő és megrendelő lapon , vagy számlán feltüntetett személyt kell kitölteni. Egy jogosult csak egy ingatlanra veheti igénybe a szemétszállítási díjkedvezményt, azon a lakcímén, amelyen életvitelszerűen él.

A kérelmet a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) földszint 32-es irodájában lehet leadni ügyfélfogadási időben.

A kérelem leadásához mindenki hozza magával bemutatásra a kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját. A személyi adatokat a személyi igazolványban feltüntetett adatok alapján kell kitölteni (tehát az esetlegesen nem használt második keresztnév is feltüntetendő).

A jogosultak részére a támogatás egyedi döntéssel, a beadást követő hónap első napjától határozatlan időre kerül megállapításra. A támogatásra való jogosultság negyedévente felülvizsgálatra kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján és a jogosultság feltételeinek hiányában a díjkedvezményt meg kell szüntetni, amelyről az érintett határozat útján értesül.

Letölthető nyomtatványok


Nyomtatvány letöltése (kinyomtatás után kézzel kitöltendő)


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Gyurkovics Zoltán +36 62 511 853 gyurkovics.zoltan@mako.hu
Kószó Anett +36 62 511 849 koszo.anett@mako.hu

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás


A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője hatósági hatáskört lát el hulladékgazdálkodás területén. A jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik az elhagyott hulladékokkal kapcsolatos eljárás, hulladék elszállítására való kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása. A 271/2001. (XII.21.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

Hulladékgazdálkodás tárgykörében a hatósági eljárás hivatalból induló eljárás, amelynek megindítása történhet hatósági ellenőrzést illetve bejelentést követően is. Bejelentés megtételére írásban illetve személyesen van lehetőség. Az eljárás ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap.

Kapcsolódó jogszabályok


A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

18/2001. (VI.28.) MÖKT Makó Város környezetvédelméről

Kereskedelmi tevékenységek

Kereskedelmi tevékenységek

Kereskedelmi tevékenységek

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele

Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Kereskedési formák :

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
 • közterületi értékesítés
 • közvetlen értékesítés
 • üzleten kívüli kereskedelem
 • csomagküldő kereskedelem
 • automatából történő értékesítés
 • közlekedési eszközön folytatott értékesítés.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás:

A kereskedelmi tevékenység bejelentése iránti kérelem illetéke 3000 forint , amelyet a bejelentést tartalmazó iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás bejelentése illetékmentes.

A kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentésben kötelező megadni az alábbi adatokat:

 • a kereskedő neve, címe, székhelye, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási száma, kistermelő esetében regisztrációs száma), statisztikai száma
 • a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység címe, mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése, közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése
 • amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje, tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, elnevezése, alapterülete (m2), vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége, a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése
 • az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján), illetve ezek közül a jövedéki termékek külön nevesítve
 • az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegének meghatározása (kereskedelmi ügynöki tevékenység kiskereskedelem – megjelölve a vendéglátást amennyiben ilyen tevékenységet folytat –, nagykereskedelem)
 • a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve kíván-e a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtani, műsoros előadást, táncot rendezni, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatni.

A bejelentéshez az alábbi mellékleteket szükséges csatolni:

§ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

§ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező –
a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

§ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

§ vásárlók könyve.

A jegyző a bejelentés alapján – abban az esetben, ha a bejelentés valamennyi fenti adatot és okiratot hiánytalanul tartalmazza – a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított 8 napon belül a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi.

A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyző a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság értesítése alapján veszi nyilvántartásba.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az önkormányzat honlapján elérhető.

A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a bejelentés másolatát megküldi az érintett hatóságoknak. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység a megkeresett hatóságok jogszabályban meghatározott hatáskörét érinti, harminc napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A kereskedő a bejelentésben foglalt adatok változását haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását a változást megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet megszűnését a kereskedő a megszűnést követő 8 napon belül az igazolás leadásával egyidejűleg köteles bejelenteni.A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1. 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik

7. nem veszélyes hulladék

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A működési engedély iránti kérelemben a következő adatokat kell megadni :

 • a kereskedő neve, címe, székhelye, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási száma, kistermelő esetében regisztrációs száma), statisztikai száma
 • az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje, tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, elnevezése, alapterülete (m2)
 • üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján), egyéb termékek megnevezése, sorszáma
  (a Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján), illetve ezek közül a jövedéki termékek külön nevesítve
 • üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegének meghatározása (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem)
 • üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Az üzlet működési engedélyének kiadása iránti eljárás illetékmentes .

A működési engedély iránti kérelemhez az alábbi okiratokat szükséges csatolni :

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező –
  a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

A működési engedély iránti kérelem előterjesztését követően a jegyző szakhatósági állásfoglalás kibocsátása érdekében megkeresi az alábbi szakhatóságokat :

 • a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt
 • állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme és kiskereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt, vagy járási hivatalt
 • növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatalt
 • nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén a területi környezetvédelmi hatóságot
 • tűzvédelmi előírások érvényesülése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervét.

A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik, a helyszíni szemle megállapításairól jegyzőkönyv készül, amelybe a helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalását is bele lehet foglalni.

A jegyző a kérelem alapján az üzlet működési engedélyét a kérelem előterjesztését követő naptól számított 25 napon belül adja ki, azonban az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a jogszabályban meghatározott időtartamok – például a kérelem hiányainak pótlásáig vagy
a szakhatósági állásfoglalás megadásáig terjedő idő –, így ezekkel az ügyintézés időtartama meghosszabbodhat.

A működési engedély megadásával egyidejűleg a jegyző az üzletet nyilvántartásba veszi és
a működési engedély kiadásáról igazolást állít ki, valamint határozatát közli az érintett hatóságokkal.

A kereskedő a kérelemben foglaltadatok változását haladéktalanul, anyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a kereskedő a megszűnést követő 8 napon belül az igazolás leadásával egyidejűleg köteles bejelenteni.


Letölthető nyomtatványok


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám
Verók Laura +36 62 511 839

Szálláshely

Szálláshely

Szálláshely


Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem eljárása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló mód. 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője felé kell a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtani.

A rendelet meghatározza a szálláshely típusokat, mely lehet:

- szálloda: a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy

- panzió: kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz

- kemping: külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik

- üdülőház: kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától

- közösségi szálláshely: kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy

- egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat

- magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni (a rendelet 6. § (1) bekezdése szerint):
- a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
- a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
- a szálláshely címét, helyrajzi számát,
- a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák száma, és az ágyak száma,
- a szálláshely használatának jogcímét,
- a szálláshely elnevezését,
- azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,
- azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
- azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.


A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
 • a szálláshely helyszínrajzát
 • vendégkönyvet
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot
 • 3.000.- Ft-os illetékbélyeget.

A jegyző a bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásba bejegyzi, s ezzel egyidejűleg igazolást állít ki.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az önkormányzat honlapján elérhető.

A jegyző szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - magánszálláshely kivételével – a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát (ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba), tűzvédelmi hatóságot (10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetén), építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak) tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást és a szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az igazolás leadásával egyidejűleg kell bejelenteni.


Letölthető nyomtatványok


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám
Verók Laura +36 62 511 839

Földkifüggesztés

Földkifüggesztés

Földkifüggesztés


A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a haszonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik, aki A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), illetve a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) szerint jár el.

A haszonbérleti szerződés közzététele:

- a közzététel iránti kérelmet a korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül.

- A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 db eredeti példányát.

A közzététel időtartama: 15 nap. Az eljárás díj- és illetékmentes.

A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz, meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

Az adásvételi szerződés közzététele:

- a közzététel iránti kérelmet a korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a tulajdonos nyújthatja be a jegyzőhöz a z adás-vételi szerződés aláírását követő 8 napon belül.

- a kérelemhez csatolni kell az adás-vételei szerződést 4 db eredeti példányban, melyből 1 db-nak a törvény szerint meghatározott biztonsági kellékkel ellátottnak kell lennie.

Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában az adás-vételi szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.

A közzététel időtartama: 60 nap. Az eljárás díj- és illetékmentes.

Elfogadó nyilatkozat benyújtása adásvételi szerződés esetében

A közzététel időtartama: 60 nap, az elővásárlásra jogosultak e 60 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat. Az elővásárlási jogról történő lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult a határnapig nem nyilatkozik. Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozat 4 eredeti példányát a jegyző részére személyesen adja át, magát személyes okmányokkal igazolva.

Elfogadó nyilatkozat benyújtása haszonbérleti szerződés esetében

A közzététel időtartama: 15 nap, az előhaszonbérletre jogosultak e 15nap alatt tehetik meg elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogról lemondó jognyilatkozatukat. A jogról történő lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult a határnapig nem nyilatkozik. Az előhaszonbérletre jogosult a jognyilatkozat 3 eredeti példányát a jegyző részére személyesen adja át, magát személyes okmányokkal igazolva.


A termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosultakkal, mielőtt bárki mással szerződést köt. Ezt a termőföld fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal hirdetőtábláján teheti meg. Ugyanez vonatkozik az előhaszonbérleti jog gyakorlására is.

Csatolandó: 1 db eredeti vételi ajánlat(ill. haszonbérleti ajánlat), valamint kifüggesztésre irányuló kérelem.

Jogszabály: 16/2002.(II.18.) korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól.

Letölthető nyomtatványok


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám
Verók Laura +36 62 511 839

Hagyatéki ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés

Hagyatéki ügyintézés


Makó Város jegyzője - a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény értelmében - az elhunyt (makói lakos) ingó-, ingatlan vagyonát leltározza.

A halott-vizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozó (temetést intéző) részére értesítés kerül kiküldésre a leltározás időpontjának feltüntetésével.

1./ Amennyiben az elhunyt után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy maradt a „NYILATKOZAT a hagyatéki leltár felvételéhez” nyomtatványt szükséges a hozzátartozónak kitölteni.

2./ Amennyiben sem ingó-, sem pedig ingatlan vagyontárggyal nem rendelkezett az elhunyt a „NYILATKOZAT (nemleges)” nyomtatványt kell kitölteni.

A leltár felvételéhez az alábbi iratok szükségesek:
 • Halotti anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány
 • Az örökhagyó tulajdonát képező ingatlan/ok (ház, föld, tsz-ben lévő föld) pontos helyrajzi száma/i.
  A Járási Földhivatal (Makó, Hollósy K. u. 2/A.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8-17.00, kedd, szerda, csütörtök 8-16.00, péntek 8-12.00 óra) az értesítés bemutatásával a helyrajzi számokat közli.
 • Az öröklésre jogosultak (házastárs, leszármazó/k, végintézkedés szerinti örökös/ök adatai (név, születési adat, lakcím, személyi azonosító szám, amely a lakcímkártyán található, adóazonosító jel).
 • Halotti anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány
 • Végrendelet, öröklési szerződés.
 • Gépjármű forgalmi engedélye, becsült forgalmi értéke.
 • Életbiztosítási kötvény, takarékbetétkönyv abban az esetben, ha a biztosító csak hagyatékátadó végzés után fizet.
 • Bizonylatok, igazolások: részjegyről, üzletrészről, részvényről, kincstárjegyről, letétben lévő pénzről, devizaszámláról, folyószámláról, stb.
 • Amennyiben az elhalt az utolsó havi bérét vagy egyéb járandóságát nem kapta meg, erről igazolás.
 • Az elhunyt nyugdíjszelvényét, amennyiben a tárgyhavi nyugdíjat nem vették fel (nyugdíj tárgyhónapra jár, FOT utólag folyósított ellátás).
 • Amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt, igazolást arról, hogy mekkora vagyoni résszel rendelkezett (társasági szerződés, cégkivonat).
 • Hagyatéki terheket igazoló iratok, egyéb hitelezői igények.
 • Temetési számlákat, amennyiben van.
 • Ha az elhalt rendelkezett az MVH-nál bármilyen támogatással (terület alapú támogatás, történelmi és szántóföldi történelmi bázis jogosultsággal, valamint jogosult gázolaj jövedéki adóvisszatérítésre) az erre vonatkozó iratok.

A hagyatéki leltár elkészültét követően a közjegyző fogja a hagyatéki tárgyalást lefolytatni. Makó város területén működő közjegyző:

Dr. Bartha Attila Viktor
6900 Makó, Megyeház u. 3-5.
Elérhetősége: +36 62 211 175

Letölthető nyomtatványok


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Csikotáné Barta Zsuzsanna +36 62 511 851
Halászné Magyar Anikó +36 62 511 863

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása


Letölthető nyomtatványok

Állatpiac, állatkiállítás, állatvásár engedélyezése

Állatpiac, állatkiállítás, állatvásár engedélyezése

Állatpiac, állatkiállítás, állatvásár engedélyezése


Letölthető nyomtatványok