Mutasd mindet!

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása a 2019/2020. tanévre

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

a 2019/2020-as tanévre


Pályázati feltételek:

 Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a megyei/fővárosi rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

 

A támogatás formája, mértéke:

 

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével,
b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4.500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
– 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2.000 forint/hónap,
– 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3.000 forint/hónap,
– 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4.000 forint/hónap,
– 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5.000 forint/hónap
összegben;
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.


Egyéb tudnivalók:

 

A pályázatot július 15-ig kell a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére kell megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:

a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, rendvédelmi igazgatási alkalmazott munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásáról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet szerinti kérdőív;
b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
d) hallásvizsgálat;
e) szemészeti lelet
f) EKG lelet;
g) egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
i) nőknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

A pályázatokat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31.

A pályázatot nyert tanulókkal a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Baukóné Ugró Zsanett ügyviteli segédelőadótól kérhető a 62/562-400-as telefonszám a 18-73-as melléken.

 

Szeged, 2019. június 26.

Dakos József r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány