Mutasd mindet!

Álláspályázat:belső ellenőr

Makói Polgármesteri Hivatal          

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal  belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

belső ellenőrzési I. besorolási osztályba (1. számú melléklet II/3. pont)

Ellátandó feladatok:

Belső ellenőrzési, tanácsadói és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II/3. pont
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció.
 • a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A §-ában foglalt feltételek megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       ECDL
 •       közigazgatási alap- vagy szakvizsga
 •       ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel,
 •       költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat,
 •       mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás,
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       az Áht. 70. § bekezdésében előírt regisztráció igazolása.
 •       előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 06-62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/59-1/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
 •       Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Makói Hírek – 2016. május 19.
 •       www.mako.hu – 2016. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.