Mutasd mindet!

Pályázat társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek önkormányzati támogatására

címer kicsiMakó Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A 2016. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

 

Makó Város Önkormányzata az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) rendelet 8. §-a alapján pályázatot ír ki a településen tevékenykedő bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek – ide értve a sportszervezeteket is – számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez biztosítandó önkormányzati – pénzbeli – támogatás nyújtására.

 1. Pályázhatnak: a makói székhelyű szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket ténylegesen Makón folytatják.
 2. A támogatás cél jelleggel nyújtható, az kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.
 3. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
 1. a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését, természetes személy pályázó esetén annak természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét,
 2. a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege utalható
 3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
 4. részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
 5. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
 6. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 7. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
 8. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.
 9. A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz.
 1. A pályázati dokumentáció tartalma, kötelező mellékletei:

A. melléklet: Támogatási kérelem (minta letölthető innen)
B. melléklet: Pénzügyi terv (minta letölthető innen)
C. melléklet: Részletes költségvetés a támogatás tervezett felhasználásáról
D. melléklet: Nyilatkozat
– rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
– arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, és
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról (minta letölthető innen)
E. melléklet: A pályázó szervezet alapító dokumentuma módosításokkal    egységes szerkezetbe foglalva – a pályázó által hitelesített másolat
F. melléklet: Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Makó város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez

 1. Benyújtás módja, helye: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként, postai úton vagy személyesen írásban kell benyújtani a következő címre:

Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázat önkormányzati támogatásra

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 16.
 1. Szerződéskötés: az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Makó Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.
 1. A pályázati támogatások elszámolásának határideje: a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb a folyósítást követő 1 év
 1. Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, csak géppel kitöltött támogatási kérelmen és a felsorolt mellékletek csatolásával. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati kérelem letölthető a fentebb megjelölt linken.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete letölthető innen.

Makó Város Önkormányzata a nyertes pályázók nevét és támogatásuk összegét a www.mako.hu honlapon közzéteszi.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Pályázati kapcsolattartó: Koczkáné dr. Szabó Gabriella

E-mail: szabogabi@mako.hu

Makó, 2016. február 17.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester