Jegyzői iroda – Hatósági csoport

ÉPÍTÉSI ÜGYEK

 

Építésügyi hatósági ügyek

Építésügyi hatósági ügyek

A 2020. március 1-jétől hatályos jogszabályok szerinti ügyintézés


Lakossági tájékoztatók


Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a jogszabályok értelmében 2020. március 1. napjától az építésügyi hatósági ügyekben a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1. jár el. Elérhetőségeik: http://www.csmkh.hu/hu/epitesugyi-es-oroksegvedelmi-foosztaly

Tájékoztató az elektronikus építési napló indulásáról

Segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Helyi építési szabályrendelet és szabályozási terv


17/2006. (VII.13.)

Hatályos rendeletek


Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Kaposta Áron +36 62 511 877 aron.kaposta@mako.hu

További információ az info@mako.hu címen kérhető.

Önkormányzati hatáskörű építési ügyek

Önkormányzati hatáskörű építési ügyek

Lakossági tájékoztató


Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a településkép védelmével, az építésügyi hatóság engedélyéhez nem kötött rendeltetés módosítással és az építés helyi rendjével (helyi építési szabályzat megalkotásával) kapcsolatos ügyek továbbra is az Önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Előzetes településképi eljárás lefolytatására lehet szükség, ha valaki ingatlana közterületről látható elemeit alakítja át/újítja fel, vagy helyi védelem alatt álló ingatlant alakít át/újít fel/módosítja rendeltetését. Szintén előzetes eljáráshoz kötődhet a közterületről látható engedély nélkül építhető építmények létesítése.

A településkép-védelemmel kapcsolatos előírásokat, ügyköröket részletesen a 12/2018 (VII.31.) helyi rendelet tartalmazza:

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2018. (VII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Makó város településképének védelméről


A településkép-védelemmel, rendeltetésmódosítással, az építés helyi rendjével kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető ügyfélfogadási időben:

Ügyintéző

Név Telefonszám email
Kaposta Áron
Polgármesteri Hivatal, 209. iroda
+36 62 511 877 epitesugy@mako.hu

Telepengedélyezési ügyek

Telepengedélyezési ügyek

Ügyleírás


Az ipari tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) tartalmazza.


Bejelentésre vonatkozó szabályok:
Bejelentés alapján gyakorolhatók

  • a Rendelet 1. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek,
  • a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek akkor, ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen végzik a tevékenységet, nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény, vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók.

Makó közigazgatási területén a bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Makó Város Jegyzőjének bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a telepen a bejelentés-köteles tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek, a Rendelet 4. § -ban , valamint az R. 9. § (1) bekezdésben megjelölt hatóságoknak.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), b), d), e) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytathatnak le

  • ha a tevékenység a Rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve
  • ha a tevékenyégre a Rendelet 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat.
A bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző a Rendelet 4. melléklet II. pont 2. alpontjában foglalt adattartalmat ( a telepen folytatott ipari tevékenység) a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül ellenőrizheti.

A bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül a telep fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység a Rendelet 5. számú melléklet II. részében szerepel.

Hivatkozott hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A telep működésével kapcsolatos – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott – figyelemfelhívás esetén a környezetvédelmi feladatkörében eljáró illetékes megyei kormányhivatal szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, valamint megkeresi a jegyzőt.


Telepengedélyezésre vonatkozó szabályok:
A rendelet 2. számú mellékletében található tevékenységek – kivéve amelyek bejelentés alapján végezhetők - csak jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

Makó közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a Rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Makó Város Önkormányzat jegyzőjéhez telepengedély iránti kérelmet benyújtani.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti

a) a kérelmezőt;

b) a teleppel közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosát, társasház esetében a közös képviselőt, vagy az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetében az elnököt-, melyek adataikat, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával a jegyző hivatalból szerzi be

c) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat (Rendelet 4. §)

Az értesítésben a jegyző felhívja a b) pontban megjelöltek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják.

A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások, alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.


Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok:
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.


Jogosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok:
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző bejelentés-köteles tevékenység esetén a változást a nyilvántartásba bejegyzi, telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.


Tevékenység megszűnése:
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.


Telepen folytatott tevékenységi kör bővítés:
A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén – ideértve, ha a tevékenységet folytató telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni – az új tevékenység tekintetében a fentiekben leírt eljárásokat kell megfelelően lefolytatni, azzal, hogy a korábbi tevékenység esetén a megszűnésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A jegyző az adatváltozásról, a tevékenység megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a Rendelet 9. § (1) bekezdésében megjelölt, telepengedély-köteles tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett hatóságokat, bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentőt és a Rendelet 4. §-ban megjelölt hatóságokat.


A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei:
Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.


Termelő tevékenység esetén:
Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

A jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójának és a Rendelet 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésben megjelölt hatóságoknak.


A szolgáltatási törvény hatálya alá tartozó tevékenységek esetén
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, vagy

b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Illetékesség


A telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Szükséges iratok


Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentéshez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell:

– nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével),

– haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a kérelemhez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell:

– a hatályos ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisnak a Rendelet 4. melléklet II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya

– nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)

– haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot

– eljárási és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló okiratot

Ügyintézés határideje és díja


30 nap, 30 nappal meghosszabbítható.

Eljárási, szakhatósági díjak mértéke, befizetés módja:

Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 3000 forintos illetékbélyeg

Engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1.§ (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5000 forint.

A díjat a Makó város Polgármesteri Hivatal 12067008-01332881-00100009 számú költségvetési elszámolási számlára lehet befizetni átutalással.

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:

– Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 23000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 számú számlaszámra lehet befizetni átutalással.

– Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (vízügyi hatóság), 23000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000 számú számlaszámra lehet befizetni átutalással.

– Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 19400 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302584-00000000 számú számlaszámra lehet befizetni átutalással, vagy csekken melyet a Makói Polgármesteri Hivatal szárnyépület 207-es szobában lehet beszerezni.

– Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 13.000 Ft, melyet a 10028007-00283597-00000000 számú számlaszámra lehet befizetni átutalással, vagy csekken, melyet a Makói Polgármesteri Hivatal szárnyépület 207-es szobában lehet beszerezni.

Banki átutalás során a megbízás közlemény rovatába a kérelmező számlázási címét, adószámát, az eljárás rövid megnevezését,

Készpénz-átutalási megbízás során a közlemény rovatba a kérelmező adószámát és az eljárás rövid megnevezését, kérjük feltüntetni.

A bejelentés, valamint a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a jelenleg hatályos BM rendelet nem tartalmaz szabályokat, ezért ezek tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók


Alkalmazott jogszabályok


57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól (a továbbiakban: R),

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról, 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,

9002/2007. (SK 3.) KSH-közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR ’03 és TEÁOR ’08 közötti fordítókulcsról,

2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszeréről,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.)

Az ügyet intéző osztály


Makó Város Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósági Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. em. 209. iroda

Közterület-használat