Mutasd mindet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2024. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Makó Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A 2024. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

  

Makó Város Önkormányzata az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) rendelet 8. §-a alapján pályázatot ír ki a településen tevékenykedő bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek – ide értve a sportszervezeteket is – számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez biztosítandó önkormányzati – pénzbeli – támogatás nyújtására.

 1. Pályázhatnak: a makói székhelyű szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket ténylegesen Makón folytatják.
 2. A támogatás cél jelleggel nyújtható, az kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.
 3. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
 • a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését, természetes személy pályázó esetén annak természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét,
 • a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege utalható
 • a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
 • részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
 • az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.
 • A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz.

A pályázati dokumentáció tartalma, kötelező mellékletei:

 • A. melléklet: Támogatási kérelem (minta letölthető innen)
 • B. melléklet: Pénzügyi terv (minta letölthető innen)
 • C. melléklet: Részletes költségvetés a támogatás tervezett felhasználásáról
 • D. melléklet: Nyilatkozat
  • rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
  • arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, és
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról (minta letölthető innen)
 • E. melléklet: A pályázó szervezet alapító dokumentuma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a pályázó által hitelesített másolat
 • F. melléklet: Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Makó város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez (letölthető ITT, tájékoztató)
 • G. melléklet: az önkormányzati és az állami adóhatság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás a kérelmező köztartozás mentességéről

 

4. Benyújtás módja, helye: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként, postai úton vagy személyesen írásban kell benyújtani a következő címre:

Makó Város Önkormányzata
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázat önkormányzati támogatásra

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 10.

 

 1. Szerződéskötés: az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Makó Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.

 

 1. A pályázati támogatások felhasználásának és elszámolásának határideje:
 • a felhasználás határideje: 2024. december 31.
 • az elszámolás határideje: 2025. január 31.

 

 1. Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, csak géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kitöltött támogatási kérelmen és a felsorolt mellékletek csatolásával. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 1. A 2024. évi pályázat benyújtásnak nem feltétele a 2023. évben elnyert önkormányzati támogatás összegével való elszámolás. (A 2023. évi támogatási összegek felhasználásnak határideje: 2024. május 31., elszámolásának határideje: 2024. június 30.)

A pályázati kérelem letölthető a fentebb megjelölt linken.

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete letölthető innen.

 

Makó Város Önkormányzata a nyertes pályázók nevét és támogatásuk összegét a www.mako.hu honlapon közzéteszi.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Pályázati kapcsolattartó: Tamás Mónika kabineti munkatárs

E-mail: tamas.monika@mako.hu

 

Makó, 2024. március 08.

 

Farkas Éva Erzsébet
polgármester