Mutasd mindet!

A 2018. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A 2018. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

 

 

Makó Város Önkormányzata az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) rendelet 8. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a tevékenységét ténylegesen a településen folytató társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez biztosítandó önkormányzati – pénzbeli – támogatás nyújtására.

 1. Pályázatot nyújthatnak be a makói székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok (egyesületek, közalapítványok), amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket ténylegesen Makón folytatják.
 2. A támogatás célja:

A támogatás cél jelleggel nyújtható, az kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.

 1. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,
  2. a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege utalható
  3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
  4. részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
  5. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
  6. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  7. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
  8. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.

 

 1. További feltételek:

A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz, amelynek tartalmaznia kell a támogatott szervezet részletes költségvetését a támogatási évre vonatkozóan.

 1. A pályázati dokumentáció[1] tartalma, kötelező mellékletei:

 

5.1. A kötelező mellékletek:

 1. melléklet: Támogatási kérelem (minta letölthető innen)
 2. melléklet: Pénzügyi terv (minta letölthető innen)
 3. melléklet: Önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás a kérelmező köztartozás mentességéről
 4. melléklet: Részletes költségvetés a támogatás tervezett felhasználásáról
 5. melléklet: Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (minta letölthető innen[2])
 6. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy átlátható szervezetnek minősül (minta letölthető innen) és
 7. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról (minta letölthető innen)

5.2. A pályázati dokumentáció elbírálásához szükséges további mellékletek:

 1. melléklet: A pályázó szervezet létesítő okirata – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a pályázó által hitelesített másolat útján
 2. melléklet: Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Makó város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez-letölthető innen

 

 1. Benyújtás módja, helye: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként, postai úton kell benyújtani a következő címre:

Makó Város Önkormányzata

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

vagy személyesen írásban

Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport

(6900 Makó, Széchenyi tér 22. főépület 37. iroda).

 

A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázat önkormányzati támogatásra

 

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 14.

 

 1. Szerződéskötés:

A támogatás odaítéléséről az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Makó Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.

 1. A pályázati támogatások elszámolásának határideje:

A támogatási szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb a folyósítást követő 1 év

 

 1. Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, géppel kitöltött támogatási kérelmen és a felsorolt mellékletek csatolásával. Hiánypótlásra nincs lehetőség, emiatt ha a beküldött pályázati dokumentáció hiányosnak mutatkozik, a kérelem nem bírálható el.

A pályázati kérelem letölthető a fentebb megjelölt linken.

 

A pályázatról részletes tájékoztató letölthető innen.

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete letölthető innen.

 

Makó Város Önkormányzata a nyertes pályázók nevét és támogatásuk összegét a www.mako.hu honlapon közzéteszi.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Pályázati kapcsolattartó: dr. Oláh Zoltán

E-mail: dr.olah.zoltan@mako.hu

Személyesen: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. főépület 37. iroda, ügyfélfogadási időben

 

 

[1] A pályázati dokumentáció az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott mellékletek benyújtásának hiányában a kérelem nem bírálható el.

[2] A megjelölt minta az E és G mellékletek szerinti nyilatkozatokat együttesen tartalmazza

 

 

Makó, 2018. február 12.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester