Innovációs és Városfejlesztési Iroda

VAGYONCSOPORT

 

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport által ellátott feladatok

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport által ellátott feladatok

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport által ellátott feladatok:


 • Az önkormányzat tulajdonában álló lakás célú ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • Az önkormányzat ingatlanvagyonának nyilvántartása, vagyonkataszter vezetése
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok vagyongazdálkodási feladatainak ellátása, földhaszonbérlet
 • A Maros-parti üdülőtelkeket és ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • A Makói Ipari parkot érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • A nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vételével, ingatlan felajánlással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az önkormányzati tulajdonra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások ügyintézése
 • Az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás célú ingatlanok kiadásainak nyilvántartása, továbbszámlázandó tételek ügyintézése bérbeadással hasznosított területek, ingatlanok kapcsán keletkezett hátralékok behajtására vonatkozó ügyintézés (egyeztetés, felszólítás, részletfizetési megállapodás megkötése), hátralékos ügyek átadása a megbízott jogi képviselő részére kapcsolattartás a jogi képviselővel
 • Az önkormányzati vagyonra, vagyontárgyakra vonatkozó biztosítás nyilvántartása, kezelése, kárbejelentések ügyintézése
 • Elővásárlási jogról való lemondás
 • Vegyes tulajdonban lévő társasházaknál az önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó ügyintézés, társasházi közgyűlésen képviseleti jog, társasházi közgyűlési határozatban foglaltak szerinti tulajdonosra tartozó ügyintézés.

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek


I. Bérleti jogviszony önkormányzati bérlakásnál
1. Bérlakáshoz jutás lehetőségei
a) szociális helyzet alapján ( Makó ör. 4.§ 5.§ 6.§ 25.§) nyomtatvány: pályázati adatlap, lakásbérleti szerződés tervezet méltányossági alapon ( Makó ör. 4.§ (6) -(10))

b) szabadpiaci feltételekkel ( Makó ör. 7.§) nyomtatvány:lakásbérleti szerződés tervezet

c) költségelven ( Makó ör. 8.§) nyomtatvány:lakásbérleti szerződés tervezet

d) otthonházban lévő lakáshoz jutás útján garzonlakáshoz jutás útján ( Makó ör. 12.§) nyugdíjasházban lévő lakáshoz jutás útján ( Makó ör. 15.§)

Pályázati úton
A gyakorlatban előfordulhat, hogy a lakás bérlőjének kijelölésére vagy kiválasztására valamilyen megállapodás vagy a Lakástörvény hatálybalépésekor jogszabály meghatározott szervet jogosít fel. Ilyen esetben a megállapodásban, illetőleg a jogszabályban megjelölt személlyel kell szerződést kötni. ( 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (3) bek.)

Bérlőkijelölési jog alapján
Lakáscsere útján ( Makó ör. 10.§) Közérdekű célból, illetve önkormányzati érdekből ( Makó ör. 11.§)

2. Bérlőtársak
( 1993.évi LXXVIII. tv. 4.§ (1) bek., Makó ör. 20.§) Társbérlőkről és nem bérlőtársakról beszélünk, ha a szerződés alapján a bérlők a lakás meghatározott lakószobáit és egyes helyiségeit kizárólagosan más helyiségét azonban közösen használják. A társbérlő önálló bérlőnek minősül. ( 1993. évi LXXVIII. tv. 5.§ (1) bek.)

II. A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei
A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei ( 1993. évi LXXVIII. tv. 19.§ (1), Makó ör. 23.§ 24.§)

A bérbeadó kötelezettségei ( 1993. évi LXXVIII. tv. 7.§ (1) - (2) bek. 10. § (1) bek.)

A bérlő kötelezettségei: 1993. évi LXXVIII. tv. 12.§ (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 12.§ (2) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 17.§ (1) bek.

Ahol a törvény a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei kapcsán a felek megállapodására utal, annak tartalmát a bérbeadó tekintetében önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet felhatalmazhatja a bérbeadót a megállapodás tartalmának meghatározására is. ( 1993. évi LXXVIII. tv. (1) - (2) bek., Ör. 23.§, 24.§)

III. A bérleti jogviszony megszűnése
A bérleti jogviszony megszűnik ( 1993. évi LXXVIII. tv. 23.§ (1) bek. a)-h)) ha

1. a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik ( Makó ör. 16.§)

2. a lakás megsemmisül

3. az arra jogosult felmond

4. a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy

5. a bérlő a lakást elcseréli ( Makó ör. 10.§)

6. a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították

7. a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti

8. a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik

Felmondás a bérbeadó részéről ( 1993. évi LXXVIII. tv. 24.§ (1) bek. a)-e))

A bérlő szerződésszegésének jogkövetkezménye ( 1993. évi LXXVIII. tv. 25.§ (1) (2) (3) (4) (5) bek.)

Felmondás a bérlő részéről ( 1993. évi LXXVIII. tv. 28.§ (1)-(2) bek.)

IV. A lakásbérleti jog folytatása
Az eltartó ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (1) bek. a)-c), ( Makó ör. 21.§)

A befogadott személy ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32.§ (2))

A lakásbérleti jog folytatásának sorrendje ( 1993. évi LXXVIII. tv. 32. § (3) (4) bek.)

V. Az önkormányzati bérlakás elidegenítése
Az önkormányzati bérlakás elidegenítése ( Makó ör. 27.§) Bizonyos esetekben a lakás elidegenítése feltételekhez kötött ( 1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1) - (4) bek. és 56.§)

Elővásárlási jogról való lemondás

Elővásárlási jogról való lemondás

Elővásárlási jogról való lemondás


Amennyiben az elővásárlási jogot indokolttá tevő érdek már nem áll fenn, az önkormányzat lemondhat az elővásárlási jogáról.

Csatolandó: 1 db kérelem az elővásárlási jogról való lemondás iránt. Valamint 1 db tulajdoni lap.

Jogszabály: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Földfelajánlás

Földfelajánlás

Földfelajánlás


A termőföldről szóló törvény értelmében lehetőség van arra, hogy az önkormányzat termőföld tulajdonjogát megszerezze. Aki idős kora, betegsége vagy más ok miatt nem képes megművelni a földjét, az felajánlhatja a földet a fekvése szerint illetékes önkormányzat részére.

Csatolandó: 1 db, a földfelajánlást tartalmazó kérelem.

Jogszabály: a termőföldről szóló 1994.évi LV. tv.

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

Nem lakás célú ingatlanok hasznosítása


Nem lakás célú ingatlannak minősülnek az alábbiak:
 • üzlet
 • iroda
 • garázs
 • raktár
 • pince
A helyiségbérlet létrejötte:
1./ Pályáztatás útján: Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 33.§

2./ Pályázati eljáráson kívül: Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 34.§

A helyiség bérbeadásnak általános feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 35.§

A bérlő és bérbeadó kötelezettségei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 36.§

A nem lakás célú helyiségek albérletbe adásának feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 37.§

A bérleti jog átruházásához való hozzájárulás feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 38.§

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek cseréjéhez való hozzájárulás feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 39.§

Bérlőtársi jogviszony létesítése nem lakás célú helyiség esetében:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 40.§

Nem lakás célú helyiségek elidegenítésének feltételei:
Makó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 41.§

A nem lakás célú helyiségek bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó feltételek:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. §, illetve, 28. §.

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása

Földhaszonbérlet, földhaszonbérleti díj megállapítása


Földhaszonbérleti díj megállapítása a 471/2008.(XII.17.) MÖKT határozat alapján: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 80 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületekre legfeljebb 5 évre határozott időre, a rendezési terv szerint a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági vagy ipari övezetbe (Gszk, Ge) eső területeken határozatlan időre köt haszonbérleti szerződést. Elhanyagolt, műveletlen külterületi és belterületi ingatlanok esetében a bérlet első éve díjmentes, elhanyagolt, műveletlen zártkerti ingatlanok esetében a bérlet első 2 éve díjmentes. A bérleti díjakat az alábbiak szerint határozza meg 2009. évtől: Külterület: 900,-Ft/aranykorona/év Zártkert: 900 Ft/aranykorona/év Belterület: 5 Ft/m²

Kapcsolódó jogszabály: Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 3 § (1) – (3) bekezdés. Szerződés megkötés időpontja minden év október 15.

Hátralékok

Hátralékok

Hátralékok


Lakbérhátralék
Ha az ügyfél önkormányzati tulajdonú lakásban lakik és határidőre a lakbért nem fizeti meg, akkor a tulajdonos önkormányzat a - Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 18.§-a szerint jár el. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni tartozását, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.

Bérlemények bérleti díj hátraléka
Ha az ügyfél/ügyfelek önkormányzati tulajdonú helyiséget, garázst bérelnek és a helyiségbérleti díjat határidőre nem fizetik meg, a tulajdonos önkormányzat a - Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 18.§-a szerint jár el. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni hátralékát, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.

Közterület-használati díj hátralék
Azon ügyfél/ügyfeleknek, akiknek a Makó Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedélyt adott, közterület-használati díjat kell fizetni. A közterület-használati díjat, ha az ügyfél határidőre nem fizeti meg, úgy - A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó ör. 9.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Az ügyfél, ha nem tudja megfizetni hátralékát, akkor lehetősége van részletfizetést kérni Makó Város Önkormányzatától - A Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 20.§ (2)-(5) bekezdések szerint. A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatal részére.

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport munkatársai

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Munkakör Hivatali helyiség Email Telefonszám
Virághné Tajti Katalin vagyongazdálkodási ügyintéző II. em. 205. viraghne.tajti.katalin@mako.hu +36 62 511 821
Lászlóné Vas Tünde vagyongazdálkodási ügyintéző II. em. 205. vastunde@mako.hu +36 62 511 871
Olasz Éva vagyongazdálkodási ügyintéző II. em. 206. olaszeva@mako.hu +36 62 511 838