Innovációs és Városfejlesztési Iroda

MŰSZAKI CSOPORT

 

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda feladatköre

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda feladatköre

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda feladatköre


 • Településfejlesztési stratégiák készítése
 • Pályázat figyelés
 • Hazai és Európai Uniós pályázatok készítése
 • Pályázatok lebonyolítása
 • Pályázatok monitoringja

A Vagyoncsoport által ellátott feladatok:
 • Az önkormányzat tulajdonában álló lakás célú ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó kifüggesztésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása
 • Az önkormányzat ingatlanvagyonának nyilvántartása, vagyonkataszter vezetése
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok vagyongazdálkodási feladatainak ellátása, földhaszonbérlet
 • A Maros-parti üdülőtelkeket és ingatlanokat érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • A Makói Ipari parkot érintő vagyongazdálkodási feladatok ellátása
 • A nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vételével, ingatlan felajánlással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az önkormányzati tulajdonra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások ügyintézése
 • Az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás célú ingatlanok kiadásainak nyilvántartása, továbbszámlázandó tételek ügyintézése
 • A bérbeadással hasznosított területek, ingatlanok kapcsán keletkezett hátralékok behajtására vonatkozó ügyintézés (egyeztetés, felszólítás, részletfizetési megállapodás megkötése), hátralékos ügyek átadása a megbízott jogi képviselő részére kapcsolattartás a jogi képviselővel
 • Az önkormányzati vagyonra, vagyontárgyakra vonatkozó biztosítás nyilvántartása, kezelése, kárbejelentések ügyintézése
 • Panelpályázattal kapcsolatos ügyintézés
 • Jegyzői igazolás otthonteremtési támogatással kapcsolatosan
 • Védett épületek támogatása (vissza nem térítendő támogatás)
 • Lakáscélú támogatás
 • Elővásárlási jogról való lemondás
 • Vegyes tulajdonban lévő társasházaknál az önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó ügyintézés, társasházi közgyűlésen képviseleti jog, társasházi közgyűlési határozatban foglaltak szerinti tulajdonosra tartozó ügyintézés.
A Műszaki csoport által ellátott feladatok:
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási és beruházási feladatainak lebonyolítása
 • Önkormányzati tulajdonú intézmények és gazdasági társaságok éves karbantartási igényeivel kapcsolatos ügyek lebonyolítása
 • Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések
 • Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések
 • Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentés
 • Fakivágási engedély
 • Fűnyírás
 • Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye
 • Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye
 • Csapadékvíz bekötése közcsatornába
 • Közútkezelői hozzájárulás
 • Önkormányzati utak forgalomszabályozásával kapcsolatos bejelentések
 • Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem
 • Zaj- és rezgésvédelem
 • Levegőtisztaság védelem
 • Természetvédelem

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések


Városüzemeltetési feladatok: Helyi közutak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, karbantartása, ellenőrzése, felújítása; köztisztaság fenntartása. Ezek nem hatósági feladatok, azonban a lakosság részéről szoros együttműködést igényelnek.

A következő bejelentésekkel lehet élni a csoport felé:
 • Helyi közúttal kapcsolatos bejelentések - úthibák, balesetveszély elhárítása
 • Parkgondozással kapcsolatos bejelentések (játszótéri eszközök állapota, megrongált fák, szabadtéri bútorok)
 • Köztisztasággal kapcsolatos bejelentések (illegális hulladék-elhelyezés, közterületen önkormányzat által elhelyezett hulladékgyűjtők állapota)

A lakossági bejelentéseket írásban, telefonon, a hivatal zöldszámán (+36 80 820 039) illetve személyesen lehet megtenni. Kérjük ügyfeleinket, hogy bejelentésükön nevüket, illetve elérhetőségüket megadni szíveskedjenek az ügyek gyorsabb és egyszerűbb megoldása érdekében.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések


A Városüzemeltetési csoport kezeli azokat a lakossági bejelentéseket, melyek a város csapadékvíz elvezető rendszerével, annak fenntartásával, meghibásodásával kapcsolatosak. Ezek nem hatósági feladatok, azonban a lakosság részéről szoros együttműködést igényelnek.

A következő bejelentésekkel lehet élni a csoport felé:
 • Csapadékvíz elvezető rendszerek meghibásodása, eldugulás
 • Csatornák beomlása, átereszek rongálódása
 • Illegális bekötések

A lakossági bejelentéseket írásban, telefonon, a hivatal zöldszámán (+36 80 820 039) illetve személyesen lehet megtenni. Kérjük ügyfeleinket, hogy bejelentésükön nevüket, illetve elérhetőségüket megadni szíveskedjenek az ügyek gyorsabb és egyszerűbb megoldása érdekében.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések


Az önkormányzat kezelésében lévő utak meghibásodásának bejelentését írásban illetve személyesen lehet megtenni a Városüzemeltetési csoportnál. A hibák a bejelentések alapján kivizsgálásra kerülnek, megállapítjuk, hogy helyi vagy állami kezelésben levő utakról van-e szó, majd ez alapján kerül sor a hiba elhárítására, illetve az állami útkezelőnek történő jelentésre.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend

Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Fakivágási engedély

Fakivágási engedély

Fakivágási engedély


A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Makó város környezetvédelméről szóló, többszörösen módosított 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet 24§-a értelmében, aki közterületen lévő fát, cserjét akar kivágni, előzetesen köteles engedélyt kérni Makó Város Jegyzőjétől.

A fakivágási engedély iránti kérelem nyomtatványa a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Makó, Széchenyi tér 22. Szárnyépület II. emelet, 205-ös szoba) kapható, vagy letölthető innen. A kérelmezőnek az engedélykérelmen 3000 Ft értékű illetéket kell lerónia illetékbélyeg formájában.

A nyomtatványon meg kell jelölni a kivágás helyét, a kivágni kívánt fák darabszámát, fajtáját, átmérőjét, a kivágás indokát, valamint a kérelmező nevét és lakcímét. Kérelmező engedélykérelmében aláírásával nyilatkozik arról, hogy a határozatban előírt pótlási kötelezettségét a megadott határidőiig elvégzi.

A kérelmeket a városi Főkertész véleményezését követően a jegyző bírálja el, és határozattal értesíti a kérelmezőt a fás szárú növény kivágásának engedélyezéséről, vagy tiltásáról, illetve a növény szakszerű pótlásának kötelezettségéről, megjelölve a fajtát, darabszámot, az ültetés elvégzésének helyét és határidejét. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Kapcsolódó jogszabályok

Kapcsolódó jogszabályok


a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fák védelméről

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Makó város környezetvédelméről szóló többszörösen módosított 18/2001 (VI.28.) MÖKT rendelet

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Fűnyírás

Fűnyírás

Fűnyírás


A Makó Város környezetvédelméről szóló többszörösen módosított 18/2001 (VI.28.) MÖKT rendelet 7§-a értelmében minden ingatlan tulajdonos (használó) köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz rendben tartásáról, a nyílt árok és ennek műtárgyai (kapubejáró alatti áteresz) tisztántartásáról, gaztalanításáról, illetve a gyalogjárda valamint épület fölé nyúló, vagy a közlekedést akadályozó faágak, bokrok szükséges nyeséséről.

Azok az idős, mozgásukban korlátozott, illetve beteg emberek részére, akik ezen feladatokat önerejükből elvégezni nem tudják, az önkormányzat a ingatlan előtti zöldfelület karbantartásához (fűnyírás) segítséget nyújt.

A fűnyírásra való igényt a Városüzemelési csoportnál kell írásban, telefonon, illetve személyesen lejelenteni. Bejelentéskor az igényre való jogosultságot hitelt érdemlően igazolni szükséges.

A városüzemeltetési csoport vezetője dönt az igény helytállóságáról, illetve koordinálja a fűnyírási munkák elvégzését.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Juhász József +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye


A városban keletkező csapadék –és belvíz a kiépített elvezető-csatornákon keresztül vonul át a területen. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében minden új áteresz építéséhez, átereszek bővítéséhez, zárt csatorna építéséhez az önkormányzat hozzájárulás szükséges.

A vízelvezető művet meg kell terveztetni és kérelem kíséretében a Hivatalhoz be kell nyújtani. A kérelem lebírálása illetékmentes, az ügyintézési határidő 30 nap.

A kérelem elbírálása során az érintett ügyintéző helyszíni bejárást tart, megállapítja a létesítmény műszaki alkalmasságát, és hozzájárulásában leírja a megvalósítás műszaki feltételeit. A kiadott hozzájárulás kötelező érvényű, attól eltérni nem lehet.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Csapadékvíz bekötése közcsatornába

Csapadékvíz bekötése közcsatornába

Csapadékvíz bekötése közcsatornába


Az ingatlanok, illetve ipari létesítmények csapadékvizének közcsatornába történő bekötéséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A beadott kérelem elbírálása illetékmentes, az ügyintézési határidő 30 nap. A közcsatornába történő bekötés engedélyezését helyszíni bejárás előzi meg.

A hozzájárulás pontos műszaki leírást tartalmaz, mely a megvalósításra nézve kötelező érvényű, kiépítéskor attól eltérni nem lehet.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988 (IV. 24.) Mt rendelet alapján a helyi közúthoz közvetlen csatlakozó utakat, kapubejárókat, illetve építendő járdákat engedélyeztetni kell.

Az engedélyhez szükséges a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete alapján kitöltött kérelem, mely letölthető innen.

A kapubejárók szilárd burkolattal történő NEM BONTHATÓ kialakítása, valamint kapubejárók alatti áteresz építését kizárólag arra jogosult tervezők által készített tervek alapján lehet kivitelezni.

A kérelem mellé szükséges csatolni a tervező által beszerzett, illetve elkészített alábbi dokumentációkat:

 • Az igénybevételt feltüntető terv, helyszínrajz, műszaki leírás 3 példányban
 • A közút érintett szakaszának hossz-, keresztszelvénye 3 példányban
 • A vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében
 • Az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan nyilvántartási adatokat
 • Az építménynek tevékenységének, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát
 • A csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását
Amennyiben BONTHATÓ BURKOLAT (pl. kavicsszórás, sármentesítés, alap nélküli térkő, stb.) kerül megvalósításra, akkor elegendő egy kérelem benyújtása, mely nem igényel tervezői dokumentumokat. Ez az egyszerű kérelem letölthető innen. (kitöltési útmutató)

A beadott kérelem elbírálása a vonatkozó jogszabályok, valamint helyszíni ellenőrzés alapján történik. A kiadott engedély kötelező érvényű, attól eltérni nem lehet.

Az ügyintézés határideje 30 nap, az ügyintézés illetékmentes.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Közútkezelői hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988 (IV. 24.) Mt rendelet alapján a helyi közutat, járdát és zöldterületet érintő közműbekötések létesítéséhez a helyi közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Az engedélyhez szükséges a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete, valamint az alábbi dokumentumok:

 • Az igénybevételt feltüntető terv, helyszínrajz, műszaki leírás 3 példányban
 • A közút érintett szakaszának hossz-, keresztszelvénye 3 példányban
 • Az igénybevétel miatt szükséges forgalom szabályozás, korlátozás, forgalom elterelés terve 3 példányban
A kérelem nyomtatvány letölthető innen.

A benyújtott iratok alapján a közút kezelője határozatban engedélyezi, vagy megtiltja az út, járda, zöldfelület bontását, rendelkezik a bontás és a helyreállítás módjáról. A határozatban foglaltak kötelező erejűek, attól eltérni nem lehet.

Az ügyintézés határideje 30 nap, az ügyintézés illetékmentes.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Önkormányzati utak forgalomszabályozásával kapcsolatos bejelentések

Önkormányzati utak forgalomszabályozásával kapcsolatos bejelentések

Önkormányzati utak forgalomszabályozásával kapcsolatos bejelentések


Az önkormányzati utak forgalomszabályozása az 1988. évi I. törvény alapján a helyi képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

Forgalomszabályozásra irányuló kérelmeket kizárólag írásban lehet az önkormányzathoz eljuttatni. A kérelemnek utcaszintűnek kell lennie, tehát nem egy lakos, hanem egy egész utca/utcaszakasz azonos érdekének kell megjelennie. A kérelem illetékmentes.

A forgalomszabályozási kérelmeket a képviselő-testület évente egyszer (szeptember-október) bírálja el. Az augusztus elejéig beérkezett és a felülvizsgálat alapján jogosnak ítélt kérelmek kerülnek a testület elé.

A testületi döntés szerint - amennyiben a forgalomszabályozás indokoltnak bizonyul – a munkálatokat következő év június 30.-ig a Hivatal elvégezteti.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem


A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 41§ (3) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 65§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője elsőfokú hatósági hatáskört lát el hulladékgazdálkodás, környezetvédelem területén.

A jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik az elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárás, hulladék elszállítására való kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, környezetvédelem területén helyi rendeletben szabályozza a környezethasználati tevékenységeket, és engedélyezi azokat, illetve fellép a környezetkárosításokkal szemben.

Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem tárgykörében a hatósági eljárás megindítása történhet hivatalból, illetve bejelentésre. Bejelentés megtételére írásban illetve személyesen van lehetőség. Az eljárás ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelem


A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983 (V.12.) Mt rendelet, valamint a Makó Város környezetvédelméről szóló többszörösen módosított 18/2001 MÖKT rendelet alapján a jegyző elsőfokú hatáskörébe tartozik a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenységek korlátozása, illetve szabályozása, zajkibocsátási határértékek megállapítása.

Már üzemelő létesítményeknél hivatalból, illetve bejelentés alapján indítható eljárás. A bejelentést írásban és személyesen is meg lehet tenni. Az eljárás, engedélyeztetés ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap. Határérték túllépés esetén a jegyző határidő megállapításával kötelezi az üzemeltetőt a zajkibocsátás megengedett értékre való csökkentésére.

Új hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni csak úgy szabad, hogy a zajkibocsátás ne haladja meg a helyi rendeletben előírt határértéket. Mindezt engedélyeztetni szükséges. Az engedélyhez akusztikai szakértői véleményt, illetve az Adatlap a zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemhez c. űrlapot szükséges kitölteni és benyújtani.

Az űrlap letöltése innen

.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Levegőtisztaság védelem

Levegőtisztaság védelem

Levegőtisztaság védelem


A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23§-a szerint a jegyző környezetvédelmi hatósági hatáskörben jár el a háztartási tüzelőberendezések forrásaival, valamint a 140 kW hőteljesítményt meg nem haladó tüzelőberendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság – védelmi ügyekben. Ellenőrzi a megállapított levegővédelmi követelmények betartását. A levegőtisztaság – védelmi előírások megszegőivel szemben hatósági intézkedést kezdeményez, bírságot szab ki.

Helyi környezetvédelmi rendeletben szabályozza a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok, a tarló, illetve avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó előírásokat.

A levegő-tisztaság védelmében tett hatósági intézkedés indulhat bejelentésre, illetve hivatalból. A bejelentést írásban és személyesen is meg lehet tenni. Az eljárás ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap.
Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Természetvédelem

Természetvédelem

Természetvédelem


A természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény alapján a jegyző ellátja a természetvédelmi igazgatás feladatait, valamint helyi jelentőségű védett természeti érték veszélyeztetése, károsítása esetén természetvédelmi bírságot szab ki. . Az önkormányzati képviselő-testület rendeletben helyi jelentőségű természeti területet, értékeket (védett fák, parkok) védelemre érdemes földterületet védetté nyilvánít.

Természetvédelem tárgykörében a hatósági eljárás megindítása történhet hivatalból, illetve bejelentésre. Bejelentés megtételére írásban illetve személyesen van lehetőség. Az eljárás ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap.

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu

Műszaki Osztály – Beruházási és Városüzemeltetési Iroda munkatársai

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 7.30 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Telefonszám email
Horváth Bernadett osztályvezető +36 62 511 815 muszak@mako.hu
Siket Tibor irodavezető +36 62 511 841 muszak@mako.hu
Pallag Emese +36 62 511 841 muszak@mako.hu
Juhász József +36 62 511 841 muszak@mako.hu
Szűcs Gábor +36 62 511 841 muszak@mako.hu