Innovációs és Városfejlesztési Iroda

MŰSZAKI CSOPORT

 

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport feladatköre

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport feladatköre

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport feladatköre


Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport által ellátott feladatok:
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási és beruházási feladatainak lebonyolítása
 • Önkormányzati tulajdonú intézmények és gazdasági társaságok éves karbantartási igényeivel kapcsolatos ügyek lebonyolítása
 • Hulladékgazdálkodás
 • Városüzemeltetési és egyes kommunális feladatok ellátása
 • Közvilágítási hibaelhárítás
 • Természeti értékek és területek fenntartása, megóvása, zöldfelület gazdálkodás
 • Helyi felszíni vízrendezés

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

Általános városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések


Városüzemeltetési feladatok: Helyi közutak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, karbantartása, ellenőrzése, felújítása; köztisztaság fenntartása. Ezek nem hatósági feladatok, azonban a lakosság részéről szoros együttműködést igényelnek.

A következő bejelentésekkel lehet élni a csoport felé:
 • Helyi közúttal kapcsolatos bejelentések - úthibák, balesetveszély elhárítása
 • Parkgondozással kapcsolatos bejelentések (játszótéri eszközök állapota, megrongált fák, szabadtéri bútorok)
 • Köztisztasággal kapcsolatos bejelentések (illegális hulladék-elhelyezés, közterületen önkormányzat által elhelyezett hulladékgyűjtők állapota)

A lakossági bejelentéseket írásban, telefonon, a hivatal zöldszámán (+36 80 820 039) illetve személyesen lehet megtenni. Kérjük ügyfeleinket, hogy bejelentésükön nevüket, illetve elérhetőségüket megadni szíveskedjenek az ügyek gyorsabb és egyszerűbb megoldása érdekében.


Kapcsolódó jogszabályok

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések

Csapadékvíz elvezetéssel, csatornákkal kapcsolatos lakossági bejelentések


A Városüzemeltetési csoport kezeli azokat a lakossági bejelentéseket, melyek a város csapadékvíz elvezető rendszerével, annak fenntartásával, meghibásodásával kapcsolatosak. Ezek nem hatósági feladatok, azonban a lakosság részéről szoros együttműködést igényelnek.

A következő bejelentésekkel lehet élni a csoport felé:
 • Csapadékvíz elvezető rendszerek meghibásodása, eldugulás
 • Csatornák beomlása, átereszek rongálódása
 • Illegális bekötések

A lakossági bejelentéseket írásban, telefonon, a hivatal zöldszámán (+36 80 820 039) illetve személyesen lehet megtenni. Kérjük ügyfeleinket, hogy bejelentésükön nevüket, illetve elérhetőségüket megadni szíveskedjenek az ügyek gyorsabb és egyszerűbb megoldása érdekében.


Kapcsolódó jogszabályok

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések

Úthibákkal, úttartozékokkal (kresztáblák stb.) kapcsolatos bejelentések


Az önkormányzat kezelésében lévő utak meghibásodásának bejelentését írásban illetve személyesen lehet megtenni a Városüzemeltetési csoportnál. A hibák a bejelentések alapján kivizsgálásra kerülnek, megállapítjuk, hogy helyi vagy állami kezelésben levő utakról van-e szó, majd ez alapján kerül sor a hiba elhárítására, illetve az állami útkezelőnek történő jelentésre.


Kapcsolódó jogszabályok

Fűnyírás

Fűnyírás

Fűnyírás


A Makó Város környezetvédelméről szóló többszörösen módosított 18/2001 (VI.28.) MÖKT rendelet 7§-a értelmében minden ingatlan tulajdonos (használó) köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz rendben tartásáról, a nyílt árok és ennek műtárgyai (kapubejáró alatti áteresz) tisztántartásáról, gaztalanításáról, illetve a gyalogjárda valamint épület fölé nyúló, vagy a közlekedést akadályozó faágak, bokrok szükséges nyeséséről.

Azok az idős, mozgásukban korlátozott, illetve beteg emberek részére, akik ezen feladatokat önerejükből elvégezni nem tudják, az önkormányzat a ingatlan előtti zöldfelület karbantartásához (fűnyírás) segítséget nyújt.

A fűnyírásra való igényt a Városüzemelési csoportnál kell írásban, telefonon, illetve személyesen lejelenteni. Bejelentéskor az igényre való jogosultságot hitelt érdemlően igazolni szükséges.

A városüzemeltetési csoport vezetője dönt az igény helytállóságáról, illetve koordinálja a fűnyírási munkák elvégzését.


Kapcsolódó jogszabályok

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye

Átereszek, csapadék– és belvízelvezető csatornák építésének engedélye


A városban keletkező csapadék –és belvíz a kiépített elvezető-csatornákon keresztül vonul át a területen. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében minden új áteresz építéséhez, átereszek bővítéséhez, zárt csatorna építéséhez az önkormányzat hozzájárulás szükséges.

A vízelvezető művet meg kell terveztetni és kérelem kíséretében a Hivatalhoz be kell nyújtani. A kérelem lebírálása illetékmentes, az ügyintézési határidő 30 nap.

A kérelem elbírálása során az érintett ügyintéző helyszíni bejárást tart, megállapítja a létesítmény műszaki alkalmasságát, és hozzájárulásában leírja a megvalósítás műszaki feltételeit. A kiadott hozzájárulás kötelező érvényű, attól eltérni nem lehet.


Kapcsolódó jogszabályok

Csapadékvíz bekötése közcsatornába

Csapadékvíz bekötése közcsatornába

Csapadékvíz bekötése közcsatornába


Az ingatlanok, illetve ipari létesítmények csapadékvizének közcsatornába történő bekötéséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A beadott kérelem elbírálása illetékmentes, az ügyintézési határidő 30 nap. A közcsatornába történő bekötés engedélyezését helyszíni bejárás előzi meg.

A hozzájárulás pontos műszaki leírást tartalmaz, mely a megvalósításra nézve kötelező érvényű, kiépítéskor attól eltérni nem lehet.


Kapcsolódó jogszabályok

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye

Kapubejárók (útcsatlakozás) építésének engedélye


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988 (IV. 24.) Mt rendelet alapján a helyi közúthoz közvetlen csatlakozó utakat, kapubejárókat, illetve építendő járdákat engedélyeztetni kell.

Az engedélyhez szükséges a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete alapján kitöltött kérelem, mely letölthető innen.

A kapubejárók szilárd burkolattal történő NEM BONTHATÓ kialakítása, valamint kapubejárók alatti áteresz építését kizárólag arra jogosult tervezők által készített tervek alapján lehet kivitelezni.

A kérelem mellé szükséges csatolni a tervező által beszerzett, illetve elkészített alábbi dokumentációkat:

 • Az igénybevételt feltüntető terv, helyszínrajz, műszaki leírás 3 példányban
 • A közút érintett szakaszának hossz-, keresztszelvénye 3 példányban
 • A vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében
 • Az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan nyilvántartási adatokat
 • Az építménynek tevékenységének, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát
 • A csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását
Amennyiben BONTHATÓ BURKOLAT (pl. kavicsszórás, sármentesítés, alap nélküli térkő, stb.) kerül megvalósításra, akkor elegendő egy kérelem benyújtása, mely nem igényel tervezői dokumentumokat. Ez az egyszerű kérelem letölthető innen. (kitöltési útmutató)

A beadott kérelem elbírálása a vonatkozó jogszabályok, valamint helyszíni ellenőrzés alapján történik. A kiadott engedély kötelező érvényű, attól eltérni nem lehet.

Az ügyintézés határideje 30 nap, az ügyintézés illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok

Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport munkatársai

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Munkakör Hivatali helyiség Email Telefonszám
Zsámboki Zsolt csoportvezető II. em. 203. zsamboki.zsolt@mako.hu +36 62 511 856
Baranyi Katalin környezetvédelmi referens II. em. 202. katalin.baranyi@mako.hu +36 62 611 337
Kovács Csaba műszaki ügyintéző II. em. 204. kovacs.csaba@mako.hu +36 62 511 894
Nagy Nándor műszaki ügyintéző II. em. 204. nagyn@mako.hu +36 62 611 340