KABINET IRODA

 

Kabinet Iroda

Kabinet Iroda

A Kabinet Iroda feladatai


A polgármester munkájához szakmai támogatást és segítséget nyújt. A Kabinet Iroda elsősorban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – sajtó, média ügyekkel, – lakossági és társadalmi kapcsolatokkal, – kulturális tevékenységgel összefüggő feladatokat lát el. Kapcsolatot tart – a polgármester nevében – civil szervezetekkel. Közreműködik a polgármesteri előterjesztések, beszámolók előkészítésében, utasítások, intézkedések kidolgozásában. Biztosítja a kapcsolattartást a polgármester és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei között. Ellátja a polgármesterhez érkező beadványokkal kapcsolatos feladatokat.

Az iroda ellátja a polgármester (alpolgármester) és a jegyző (aljegyző) az önkormányzat működésével, a hivatal vezetésével és irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei tekintetében a polgármesteri és alpolgármesteri szakreferensi, a személyi titkári, az idegenforgalmi és a nemzetközi kapcsolatokból eredő, a közművelődési, civil szervezetek, a sport, ifjúságvédelmi, továbbá ezen tevékenységekkel összefüggő, döntés-előkészítő ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.
Az iroda közreműködik az önkormányzat működtetési funkcióinak a közművelődési, sport és egyéb humán szolgáltató intézményrendszer területein jelentkező gyakorlatában.
A polgármester és az alpolgármester megbízásából közreműködnek a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő, valamint a közművelődési, sport, civil szervezetek, gyermek és ifjúsági feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi, bizottsági döntések határidőre történő szakmai és ügyviteli előkészítésében és végrehajtásában.
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, alapítványi és egyéb felhívásokat, előkészíti és benyújtja a pályázatokat.
Közreműködik a polgármesternek és a jegyzőnek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.
Részt vesz a lakosság önszerveződő közösségei és az önkormányzati szervek közötti együttműködés biztosításában.
Segíti a különféle önszerveződő közösségek érdekérvényesítését.
Ellátja a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal, a bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos polgármesteri ügyek előkészítését és kezelését.
Közreműködik az idegenforgalom, valamint a településfejlesztéssel összefüggő koncepciók, programok, pályázatok kidolgozásában, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásban.
Ellátja az önkormányzat, a város és környezete arculatának gondozásával kapcsolatos feladatokat. Tervezi és szervezi az önkormányzat és a település, valamint környéke arculatát, szervezi az ezzel összefüggő tevékenységet. Felkutatja, és folyamatosan figyelemmel kíséri az ezzel összefüggő pályázati lehetőségeket. Elkészíti a pályázatokat, azokat benyújtja, gondozza, végrehajtja és elszámol a pályázati összeggel.
Folyamatosan gondoskodik a városi honlapok üzemeltetője felé az információk átadásáról.
Kialakítja és fenntartja az önkormányzat és külső környezete információs kapcsolatait. Folyamatosan kapcsolatot tart az állami, társadalmi, és érdekképviseleti szervekkel, a civil szerveződésekkel, az egyházakkal, a médiával és a gazdálkodó szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozókkal.
Irányítja és összehangolja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat. Szervezi azok végrehajtását, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában a külföldi utazások szervezésében, a protokoll feladatokból adódó feladatok előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységet lát el.
Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.
Biztosítja a személyi titkári és a referensi feladatok ellátását a tisztségviselők vonatkozásában.
Részt vesz a közművelődés-közgyűjteményi-művészeti tevékenység, a testnevelés és sport, a civil kapcsolatok, feladatok végrehajtásában.
Koordinálja az ifjúságot érintő önkormányzati, polgármesteri hivatali, intézményhálózati civil és informális szervezeti tevékenységeket.
Elősegíti és támogatja az ifjúság szerveződéseit. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az ifjúsági szerveződések települési és településen kívüli kapcsolatait, erőforrásokat tár fel az ifjúsági feladatok ellátásához. Pályázatokat készít az ifjúsági munkát segítő feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátásához.
A hivatal tájékoztatási munkáját szervezi és irányítja. Kapcsolatot tart az önkormányzati újság és a városi televízió szerkesztőbizottságával, főszerkesztőjével, munkatársaival.
Gondoskodik a honlapra történő anyagok feltöltéséről, az önkormányzat és a hivatal munkájával kapcsolatos információk megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról.
Közreműködik a megyei és országos sajtó információval történő ellátásában.
Szervezi a sajtótájékoztatókat, biztosítja az érintettek részvételét.

Ügyfélszolgálat


Ügyintéző:
Név Munkakör Email Telefonszám
Kabinet Iroda
Andrási Lilla kabinetvezető andrasi.lilla@mako.hu +36 62 511 843
Tóth Zsolt sajtó- és kommunikációs referens zsolt.toth@mako.hu +36 62 611 328
Tamás Mónika kabineti munkatárs

Név Munkakör Email Telefonszám
Kabinet Iroda – Titkárság
Gila Noémi polgármesteri referens gila.noemi@mako.hu +36 62 511 810
Szűcsné Mazula Angelika titkárnő szucsne.angelika@mako.hu +36 62 511 812