Pénzügyi iroda

ADÓCSOPORT

 
Az önkormányzati adóhatóság hatásköre

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre


Helyi adóügyek intézése, ezen belül:
 • építményadó (nem lakás céljára szolgáló építmények után)
 • gépjárműadó (súlyadó)
 • helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
 • idegenforgalmi adó (városunkban eltöltött vendégéjszakák után)
 • kommunális adó (lakás céljára szolgáló építmények után)
 • talajterhelési díj
 • telekadó
Egyéb ügyintézés:
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági, egyéb ügyintézéshez)
 • adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában
 • ellenőrzés
 • fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
 • más szervek – rendőrség – által kimutatott közigazgatási bírságok behajtása
 • vagyoni bizonyítvány kiállítása
 • végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)
 • adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása
 • mezőőri járulék nyilvántartása, kezelése
Helyi adók beszedési számlaszámai

Helyi adók beszedési számlaszámai


Bankszámlaszámaink:
Adónem Bankszámlaszám
Illetékbeszedési számla 12069000-01103144-01800009
Építményadó 12069000-01103144-01400001
Talajterhelési díj 12069000-01103144-02200000
Kommunális adó 12069000-01103144-01600005
Gépjárműadó 12069000-01103144-02600008
Helyi iparűzési adó 12069000-01103144-01900006
Telekadó 12069000-01103144-01500008
Késedelmi pótlék 12069000-01103144-02100003
Bírság 12069000-01103144-02000006
Egyéb bevételek 12069000-01103144-02500001
Idegen bevételek 12069000-01103144-02300007
Idegenforgalmi adó 12069000-01103144-01700002
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó 12069000-01103144-02400004
Helyi adókat érintő hatályos rendelet egységes szerkezetben
Helyi adók fajtái és letölthető bevallásaik

Helyi adók fajtái és letölthető bevallásaik


Iparűzési adó
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Ideiglenes tevékenység után a törvény alapján számított adóköteles napok után építőipari tevékenység esetén 5000 Ft/nap. Iparűzési adóból az önkormányzat döntése alapján kedvezményeket vehetnek igénybe. A létszámemelkedéshez kapcsolódó adókedvezményeken túlmenően kiemelendő, hogy a vállalkozások az éves fizetendő iparűzési adójuk 3%-át közvetlenül a helyi sport, kulturális, oktatási és helyi egészségügyi civil szervezetek támogatására fordíthatják. A támogatható szervezetek listája letölthető. Fontos a rendelkező nyilatkozat határidőben történő benyújtása. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Magánszemély kommunális adója
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, garázs tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, valamint a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás, garázs bérleti jogával rendelkezik. Makó városban az adómérték 11.200 Ft/adótárgy/év, kivéve garázs, tanya, Lesiben és Maros parton lévő építmény esetén, amikor 8.500 Ft/adótárgy/év. Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról


Építményadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész továbbá adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A részletes szabályok a letölthető rendeletben találhatóak. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról


Gépjárműadó
A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adómentesség igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük, az adóztatás az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi a területileg illetékes közlekedési felügyeletet a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. A törvény szerint a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén a korábban egységes - 1200 Ft/100 kg-os - adómértéket a gépjármű kora (gyártási éve) szerint differenciált adómérték váltotta fel 2007.01.01-től. A törvény szerint a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. évtől pedig csak 140 Ft/kW az adó mértéke. Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke ez utóbbi adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adó un. beszedett helyi adó, melyet a vendég fizet meg a szálláshelyen. Makó városban a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke 300.-Ft vendég éjszakánként. Az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Mentesül az adó megfizetése alól a 18 év alatti magánszemély, valamint a törvényben meghatározott esetekben a munkavégzés céljából Makó városban tartózkodó magánszemély. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Idegenforgalmi adó bevallás


Talajterhelési díj
A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország területén, így Makón is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj mértéke 2014. évre vonatkozóan: 1800 Ft/m3. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Talajterhelési díj bevallás


Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek). Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó mértéke magánszemély tulajdonában álló

1) telek után a (2)-(8) pontok kivételével 1 Ft/m2/év
2) háznál lévő kert és a közművesített övezetben elhelyezkedő beépítetlen terület után 2 Ft/m2/év, Makó-Rákos területére az (1) pontban foglaltak a mérvadóak.

Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint magánszemély tulajdonában álló, vállalkozás célját szolgáló
3) belterületi telek után 90 Ft/m2/év,
4) külterületi telek után 45 Ft/m2/év.

Az ingatlan-nyilvántartásban
5) géppark megnevezésű kül-, és belterületi telek után 45 Ft/m2/év,
6) major, gépjavító állomás, udvar, víztározó, szárító megnevezéssel nyilvántartott külterületi telek után 45 Ft/m2/év,
7) szérűskert megnevezésű külterületi telek után 28 Ft/m2/év,
8) nyilvántartott olyan földterület után, melyen bányatelek bejegyzés található, vagy homok, föld, és kavics kitermelésére használják 250 Ft/m2/év,

Az 3) pontban meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló céljára hasznosított telekrész után 45 Ft/m2/év.

A 4), 5), 6) pontban meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló, céljára hasznosított telekrész után 23 Ft/m2/év

Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Adatbejelentés a telekadóról

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 8.00 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8.00 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintézők:
Név Telefonszám
Nagy Gábor csoportvezető +36 62 511 880
Janek István +36 62 511 882
Juhászné Batki Erika +36 62 511 883
Kovács Zoltánné +36 62 511 883
Vargáné Jávorcsik Beáta +36 62 511 881
Csarnai Márta +36 62 511 846

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a helyi adócsoport folyamatosan – ebédszünetben is – várja tisztelt ügyfeleit.
Pénztári órák

Pénztári órák


Nap Idő
Hétfő 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8.00 – 11.00
Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés