Pénzügyi iroda

ADÓCSOPORT

 
Az önkormányzati adóhatóság hatásköre

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre


Helyi adóügyek intézése, ezen belül:
 • építményadó (nem lakás céljára szolgáló építmények után)
 • helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
 • idegenforgalmi adó (városunkban eltöltött vendégéjszakák után)
 • kommunális adó (lakás céljára szolgáló építmények után)
 • talajterhelési díj
 • telekadó
Egyéb ügyintézés:
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági, egyéb ügyintézéshez)
 • adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában
 • ellenőrzés
 • fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
 • vagyoni bizonyítvány kiállítása
 • végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)
 • adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása
Helyi adók beszedési számlaszámai

Helyi adók beszedési számlaszámai


Bankszámlaszámaink:
Adónem Bankszámlaszám
Illetékbeszedési számla 12069000-01103144-01800009
Építményadó 12069000-01103144-01400001
Talajterhelési díj 12069000-01103144-02200000
Kommunális adó 12069000-01103144-01600005
Gépjárműadó 12069000-01103144-02600008
Helyi iparűzési adó 12069000-01103144-01900006
Telekadó 12069000-01103144-01500008
Késedelmi pótlék 12069000-01103144-02100003
Bírság 12069000-01103144-02000006
Egyéb bevételek 12069000-01103144-02500001
Idegen bevételek 12069000-01103144-02300007
Idegenforgalmi adó 12069000-01103144-01700002
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó 12069000-01103144-02400004
Letölthető nyomtatványok
Helyi adókat érintő hatályos rendelet egységes szerkezetben
Helyi adók fajtái és letölthető bevallásaik

Helyi adók fajtái és letölthető bevallásaik


Iparűzési adó
A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó mértéke a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Magánszemély kommunális adója
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, garázs tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, valamint a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás, garázs bérleti jogával rendelkezik. Makó városban az adómérték 11.200 Ft/adótárgy/év, kivéve garázs, tanya, Lesiben és Maros parton lévő építmény esetén, amikor 8.500 Ft/adótárgy/év. Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Építményadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A részletes szabályok a letölthető rendeletben találhatóak. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adó un. beszedett helyi adó, melyet a vendég fizet meg a szálláshelyen. Makó városban a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke 400.-Ft vendég éjszakánként. Az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Mentesül az adó megfizetése alól többek között a 18 év alatti magánszemély, valamint a törvényben meghatározott esetekben a munkavégzés céljából Makó városban tartózkodó magánszemély. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Talajterhelési díj
A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország területén, így Makón is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj mértéke 2014. évre vonatkozóan: 1800 Ft/m3. Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!


Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek). Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó mértéke magánszemély tulajdonában álló

1) telek után a (2)-(8) pontok kivételével 1 Ft/m2/év
2) háznál lévő kert és a közművesített övezetben elhelyezkedő beépítetlen terület után 2 Ft/m2/év, Makó-Rákos területére az (1) pontban foglaltak a mérvadóak.

Nem magánszemély tulajdonában álló, valamint magánszemély tulajdonában álló, vállalkozás célját szolgáló
3) belterületi telek után 90 Ft/m2/év,
4) külterületi telek után 45 Ft/m2/év.

Az ingatlan-nyilvántartásban
5) géppark megnevezésű kül-, és belterületi telek után 45 Ft/m2/év,
6) major, gépjavító állomás, udvar, víztározó, szárító megnevezéssel nyilvántartott külterületi telek után 45 Ft/m2/év,
7) szérűskert megnevezésű külterületi telek után 28 Ft/m2/év,
8) nyilvántartott olyan földterület után, melyen bányatelek bejegyzés található, vagy homok, föld, és kavics kitermelésére használják 250 Ft/m2/év,

Az 3) pontban meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló céljára hasznosított telekrész után 45 Ft/m2/év.

A 4), 5), 6) pontban meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló, céljára hasznosított telekrész után 23 Ft/m2/év

Kérdéseivel forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz!

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend


Nap Idő
Hétfő 8.00 – 12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8.00 – 12.00
Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat


Ügyintézők:
Név Telefonszám
Nagy Gábor csoportvezető +36 62 511 880
Janek István +36 62 511 882
Szabó Nikoletta +36 62 511 883
Kovács Zoltánné +36 62 511 883
Vargáné Jávorcsik Beáta +36 62 511 881
Mágori-Juhász Dóra +36 62 511 859
Pénztári órák

Pénztári órák


Nap Idő
Hétfő 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 8.00 – 11.00
Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés