MAKÓ KÁRTYA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

a Makó Kártya igénylés során megadott személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Makó Kártya-birtokos!

 

A Makó kártya használatával Makó város intézményeiben illetve számos üzletben jelentős kedvezmény érhető el, a makói lakosok számára. Emellett a Makó kártya gazdasági előnyt nyújt a helyi vállalkozásoknak, költségkímélőbb megélhetést biztosít a családoknak és erősíti az itt élőkben a „makóiság” tudatát.

 

A Makó kártya által biztosított előnyöket egy gyors és egyszerű regisztrációval bármely makói lakos élvezheti. Ön, mint regisztráló ügyfél – a regisztrációs folyamat részeként személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos főbb információkat az alábbi tájékoztatóban foglaltuk össze:

 

Az adatkezelő neve és címe Makó Város Önkormányzata Városmarketing Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége Pappné Dr. Buza Katalin Nóra

Tel.: +36-20-2032938

E-mail: drbuzakatalin@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre: az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli az érintettek természetes személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím)
az érintettek hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő az érintett telefonszámát és e-mail címét
Az adatkezelés célja a Makó kártya által nyújtott kedvezmények biztosítása a makói lakosok számára; kapcsolattartás megkönnyítése
Az adatkezelés ideje a Makó kártya érvényességének lejártáig; az érintett makói lakcímének megszűnéséig; a hozzájárulás alapján kezelt adat esetében a hozzájárulás visszavonásáig
A kezelt adatokat nem továbbítjuk harmadik fél részére
Az érintett jogai kérelmezhetik az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen,

adathordozhatósághoz való jog;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog;

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 

 

Figyelemmel az adatok önkéntes, az adat tulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adat tulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

 

A hozzájárulás alapján kezelt adat körében adott hozzájárulását bármikor a Makó Város Önkormányzata Városmarkentig Csoport (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) részére postai vagy elektronikus illetve az adatvédelmi tisztviselő Pappné Dr. Buza Katalin részére elektronikus formában (drbuzakatalin@gmail.com) küldött levélben visszavonhatja, azok módosítását kérheti.

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

  • Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) felé postai úton, vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz a drbuzakatalin@gmail.com email címen.

VAGY

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.).

 

Az érintettek a személyes adataik kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak adatkezelő általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszékhez fordulhatnak.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információkat a mako.hu internetes oldalon fellelhető Adatkezelési Szabályzatban talál.