Mutasd mindet!

Makói Óvoda beiratkozási rendje a 2021/2022. nevelési évre

Hirdetmény

Makó Város Önkormányzata a fenntartásában működő

Makói Óvoda beiratkozási rendjét a 2021/2022. nevelési évre

vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel, az Emberi Erőforrások minisztere a 19/2021. (III.10.) EMMI határozatával összhangban, a 2021/2022. óvodai nevelésre történő beiratkozás rendje és üteme a szokásos módon történik, azzal a kiegészítéssel, hogy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szüleinek/gondviselőinek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Ez utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtania.

 

Beiratkozás helyszínei és időpontjai:

 • április 20. (kedd) 8.00 – 17.00 óra között az Erdélyi püspök utcai székhelyintézményben (6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8), a székhelyintézménybe jelentkezőknek,
 • április 21. (szerda) 8.00 – 17.00 óra között a Kálvin téri tagintézményben (6900 Makó, Kálvin tér 6.), a Kálvin téri, valamint a Hold utcai épületbe jelentkezőknek,
 • április 22. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óra között a Kassai utcai tagintézményben (6900 Makó, Kassai u. 3.), a Kassai utcai tagintézménybe jelentkezőknek.
 • Elektronikus úton történő beiratkozás esetén:
  Elektronikus úton történő beiratkozás esetén az űrlap megtalálható a makoiovoda.mako.hu honlapon.
  Tájékoztatás kérésre a 62/510-330 telefonszámon, illetve személyes időpont kérésre a 20/486-6493 telefonszámon van lehetőség.

 

A nevelési év szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda felvételi körzeteMakó város közigazgatási területére terjed ki.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

 

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-igbetölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
 • Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján).
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek és a szülő(k), törvényes képviselő(k) lakcímigazolványát, valamint annak másolt példányát
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • gyermek TAJ kártyáját, valamint annak másolt példányát,
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
 • orvosi igazolást, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását,
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

Az intézmény minden épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

 

 • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

 

 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

Értesítés a döntésről

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 22.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai   felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Makó Város jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelme nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.

 

A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Bányai Anitához (Makó, Erdélyi püspök u. 8.; tel.: 06-62/510-330, e-mail-cím: makoiovoda@gmail.com, www.makoiovoda.mako.hu) szíveskedjenek fordulni.

 

Makó, 2021. március 18.

Kruzslicz-Bodnár Gréta

jegyző