Mutasd mindet!

Makói Óvoda rendkívüli beiratkozási rendje a 2020/2021. nevelési évre

Hirdetmény

Makó Város Önkormányzata a fenntartásában működő

Makói Óvoda rendkívüli beiratkozási rendjét a 2020/2021. nevelési évre

vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

 

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel az Emberi Erőforrások minisztere a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatával (a továbbiakban: Határozat) kötelező szabályokat állapított meg a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások lebonyolításával kapcsolatban, amelyeket alapul véve Makó Város Önkormányzata a helyi igényekhez igazítva módosította a Makói Óvoda beiratkozási rendjét a 2020/2021. nevelési évre.

 

Beiratkozás helyszínei és időpontjai:

 • A jelentkezés időpontja 2020. április 6-17.;
 • a jelentkezés a székhelyintézmény és a tagintézmények tekintetében egyszerre kerül megtartásra

 

A nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.

 

Az óvoda felvételi körzete Makó Város közigazgatási területére terjed ki.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

Az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.

 

A Határozat értelmében a 2020/2021. nevelési évben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi körzetén belül hivatalból köteles felvenni a felvételi körzeten belül lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésre kötelezett gyermekeket 2020. április 21. napjáig.

 

A szülők, törvényes képviselők 2020. április 17. napjáig ún. szándéknyilatkozatot tehetnek, amelyben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek adatainak megadása mellett azt a tagintézményt is megjelölhetik, amelyikbe kérik a gyermek felvételét.

 

A szándéknyilatkozatot

 • elektronikus űrlap formájában,
 • telefonon,
 • vagy kivételes esetben személyesen tehetik meg.

 

Az elektronikus űrlap a Makói Óvoda honlapján (http://makoiovoda.mako.hu/), közösségi oldalán (http://facebook.com/ovoda.makoi/), Makó Város honlapján (http://mako.hu/), valamint az alábbi linken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/1OJ1S9xczObLpUgiYR47BFomC3rwyQ0ziB-9QGCDxtxw/viewform?edit_requested=true

 

A szándéknyilatkozat telefonon az alábbi telefonszámon tehető meg: +3620/486-64-93

A személyes jelentkezéshez nyomtatott űrlap a székhelyintézményben, Makó, Erdélyi püspök u. 8. szám alatt 2020. április 6. és 17. napjai között minden hétköznap 08.00 és 16.00 óra között áll rendelkezésre.

 

A veszélyhelyzetre tekintettel a szülők/törvényes képviselők személyes megjelenése nem kötelező, ezúton is kérjük szíveskedjenek, amennyiben lehetőségük engedi, a telefonos vagy az elektronikus űrlap általi jelentkezést előnyben részesíteni.

 

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében.

 

 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Amennyiben valamely gyermek 2020. április 20. napjáig nem kerül beiratkozásra, úgy a kötelező felvételt biztosító óvoda hivatalból felveszi a felvételi körzetéhez tartozó gyermeket.

 

 • Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján).

 

 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

 • Szkennelt vagy olvashatóan lefényképezett módón kell elküldeni
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek lakcímigazolványát,
 • gyermek TAJ kártyáját,
 • A beiratkozást követő első szülői értekezletre kell elhozni:
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását,
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát. Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

Fenti dokumentumok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben rögzített adatok, amelyek a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel kerülnek a az intézmény részére rendelkezésre bocsátásra. Az okmány másolatokat az intézmény kizárólag a KIR-ben történő rögzítésig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az intézmény minden épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

 

 1. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

 

 1. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

 

Értesítés a döntésről

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését, illetőleg a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A hivatalból történt felvételről szóló határozatot az óvoda vezetője haladéktalanul megküldi a szülőnek. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. április 30.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás során – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai   felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Makó Város jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelme nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.

 

A hirdetmény az Nkt., a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Bányai Anitához (Makó, Erdélyi püspök u. 8.; tel.: +3620/486-64-93, e-mail-cím: makoiovoda@gmail.com, www.makoiovoda.mako.hu) szíveskedjenek fordulni.

Makó, 2020. április 9.
Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k.
jegyző