Mutasd mindet!

Pályázati felhívás a „Makói termelők hagymatermelési támogatása 2019” című pályázatra

Makó Város Önkormányzata

pályázati felhívása

a „Makói termelők hagymatermelési támogatása 2019” című pályázatra

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat rendjéről szóló szabályzat alapján, valamint a 231/2019. (IX.25.) MÖKT h. számú határozata (továbbiakban: Határozat) értelmében a hagymát termesztő makói termelők számára az alábbi pályázatot írja ki.

 

Személyi feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden legalább 5 éve makói állandó lakcímmel rendelkező nagykorú magánszemély aki:

 • 3 éven belül nem részesült hagymatermelési támogatásban és
 • akinek nincs köztartozása és
 • legalább 5 éve rendelkezik őstermelői igazolvánnyal és
 • Makó közigazgatási területén belül elhelyezkedő saját tulajdonú vagy bérelt termőföldön minimum 0,5 maximum 3 ha földterületen termel hagyományos dughagymás termesztési módszerrel vörös-, és/vagy fokhagymát és
 • rendelkezik egy olyan minimum 3.000.000,-Ft értékű forgalomképes ingatlannal, mely a pályázat elnyerése esetén biztosítékul szolgál a pályázati összeg felhasználására és
 • a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy ezt a tevékenységét, legalább ugyanakkora földterületen minimum 3 éven keresztül tovább folytatja.

 

A pályázatban támogatottak létszáma, támogatási összeg:

 • A pályázatban maximálisan 6 pályázó támogatható
 • A maximális támogatási összeg pályázónként 3.000.000,-Ft

 

A támogatás felhasználásának szabályai:

A pályázaton elnyert összeg a kifizetést követő 1 éven belül az alábbi célokra használható fel:

 • új vagy használt mezőgazdasági gép vásárlása
 • új vagy használt öntözőtechnika vásárlása, fejlesztése
 • hűtőház, kiszolgáló infrastruktúra létesítése, fejlesztése
 • termőföld vásárlása, termőföld haszonbérleti díjának kifizetése
 • mezőgazdasági termelésre alkalmas, illetve azzal kapcsolatos ingatlan vásárlása

A pályázaton elnyert összeg biztosítására, a nyertes pályázó forgalomképes ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre. A támogatási összeg felhasználását hitelt érdemlő módon (adásvételi szerződés, számla) igazolni kell. Amennyiben a pályázaton elnyert összeg, illetve annak egy része a nyertes számláján való jóváírás napját követő egy éven belül nem kerül felhasználásra, akkor azt vissza kell fizetni az önkormányzat részére.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

 

A pályázat beérkezésének határideje 2019. október 31. napja 16 óra. A pályázatot formai megkötések nélkül, a kiírásban szereplő feltételek igazolására szolgáló dokumentumok másolataival együtt személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában (szárnyépület I. em. 115. szoba). A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokat Makó Város Képviselő-testületének Agrárgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megvizsgálja, majd javaslatot tesz a támogatottak számáról, személyéről és a nekik megítélni javasolt támogatási összegről Makó Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felé. A Bizottság a javaslatának megtétele során figyelembe veszi, hogy a pályázó csatolt-e minden szükséges dokumentumot illetve értékeli a pályázó jelenlegi helyzetét, jövőbeli elképzeléseit illetve a támogatási összeg felhasználási terveit.

 

A beérkezett pályázatokat a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, és a 2019. november hónapban megtartott rendes képviselő-testületi ülésen dönt a támogatottak személyéről.

A nyertes pályázókat a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

A sikeres pályázóval a polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. A határidő jogvesztő.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • személyi igazolvány másolat
 • lakcímkártya másolat
 • őstermelői igazolvány másolat
 • földhasználat igazolása (tulajdoni lap, haszonbérleti szerződés) másolat
 • a hagymatermesztésre használt földterület nagyságának igazolása
 • a pályázó bankszámla száma
 • a pályázó tulajdonában álló forgalomképes ingatlan tulajdoni lapja illetve az ingatlanról készült adó- és értékbizonyítvány
 • a pályázó NAV-hoz benyújtott tárgyév I. negyedévi 58. számú (bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről) adóbevallása, amennyiben ilyenre kötelezett
 • a pályázó NAV-hoz benyújtott tárgyévet megelőző évi SZJA bevallása
 • a NAV által kiállított igazolás a köztartozás mentességről
 • a helyi önkormányzat adócsoportja által kiállított igazolás a köztartozás mentességről
 • a pályázó jelenlegi helyzetének, jövőbeni elképzeléseinek, illetve a támogatási összeg felhasználási terveinek szöveges leírása

 

A pályázattal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

A támogatásban részesülő pályázó kötelezettsége:

 • A pályázó köteles a hagymatermesztést a támogatás kifizetésétől kezdődő további 3 éven keresztül legalább azonos nagyságú földterületen folytatni.
 • A pályázó a támogatásból vásárolt ingó vagy ingatlan vagyont a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül a vásárlástól számított 3 évig nem idegenítheti el.

 

A támogatás visszafizetése:

A támogatásban részesült személy a folyósított támogatás vagy annak egy részének visszafizetésére kötelezhető, ha:

 • a támogatásban részesült személy a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette
 • a támogatásban részesült személy a pályázati kiírásban foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget
 • a támogatásban részesült személy a támogatás felhasználását nem igazolja hitelt érdemlően a támogatás kifizetésétől számított 1 éven belül.

 

A visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt.

A támogatási összeget egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni.

A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését.

A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.