Mutasd mindet!

Pályázat: Makói Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Makó Város Önkormányzata

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Makói Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1-től 2023. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Erdélyi püspök utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban, különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsoroltak szerinti,
 • pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidős kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés elfogadása
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum
 • A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • A munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratok hiteles másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve azt a pályázat megnyerése esetén megszünteti.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy kívánja-e zárt ülés tartását pályázatának elbírálása során

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a +36-62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/91-3/2018/XI. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő leteltét követően 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a kinevezésről, illetve a vezetői megbízásról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • mako.hu – 2018. július 24.
 • gov.hu – 2018. július 27.
 • Makói Hírek – 2018. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.