Mutasd mindet!

Pályázati felhívás: A 2017. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Makó Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A 2017. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokról

 

 

Makó Város Önkormányzata az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) rendelet 8. §-a alapján pályázatot ír ki a településen tevékenykedő bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek – ide értve a sportszervezeteket is – számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez biztosítandó önkormányzati – pénzbeli – támogatás nyújtására.

 

 1. Pályázhatnak: a makói székhelyű szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, működésük a jogszabályi előírásoknak megfelelő és folyamatos, továbbá az alapító okiratukban/alapszabályukban szereplő tevékenységüket ténylegesen Makón folytatják.

 

 1. A támogatás cél jelleggel nyújtható, az kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.

 

 1. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,
  2. a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege utalható,
  3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
  4. részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
  5. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
  6. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  7. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
  8. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.
  9. A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz.

 

 1. A pályázati dokumentáció tartalma, kötelező mellékletei:
  1. melléklet: Támogatási kérelem (minta letölthető innen)
  2. melléklet: Pénzügyi terv (minta letölthető innen)
  3. melléklet: Részletes költségvetés a támogatás tervezett felhasználásáról
  4. melléklet: Nyilatkozat
   1. rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
   2. arról, hogy átlátható szervezetnek minősül, és
   3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról (minta letölthető innen)
  5. melléklet: A pályázó szervezet alapító dokumentuma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a pályázó által hitelesített másolat
  6. melléklet: Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Makó város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez

 

 1. Benyújtás módja, helye: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként, postai úton kell benyújtani a következő címre:

Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

vagy személyesen írásban a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoportjához (6900 Makó, Széchenyi tér 22. főépület 37. iroda).

 

A borítékra kérjük feltüntetni: Pályázat önkormányzati támogatásra

 

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 16.

 

 1. Szerződéskötés: az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Makó Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.

 

 1. A pályázati támogatások elszámolásának határideje: a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb a folyósítást követő 1 év

 

 1. Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, csak géppel kitöltött támogatási kérelmen és a felsorolt mellékletek csatolásával. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázati kérelem letölthető a fentebb megjelölt linken.

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete letölthető innen.

 

Makó Város Önkormányzata a nyertes pályázók nevét és támogatásuk összegét a www.mako.hu honlapon közzéteszi.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Pályázati kapcsolattartó: Koczkáné dr. Szabó Gabriella

E-mail: szabogabi@mako.hu

 

Makó, 2017. február 14.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester